V.Z. Netiazhenko

V.Z. Netiazhenko (Kyiv, Ukraine)

ScopusAuthorID: 6505761887

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3Wxj7RYAAAAJ&hl=ru