DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.3.130514

Анатомо-оптические, биомеханические и морфометрические параметры глаза у детей с приобретенной миопией и синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани

T. Ye. Tsybulska, N. G. Zavgorodnia, O. M. Ivakhnenko, O. Ye. Pashkova

Аннотация


Цель работы – провести комплексную оценку анатомо-оптических, биомеханических и морфометрических показателей глаза у детей с приобретенной миопией и синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Материалы и методы. Обследовали пациентов 2 групп: І группа – 44 ребенка (88 глаз) с миопией слабой степени и фенотипическими проявлениями соединительнотканной дисплазии, ІІ группа – 40 пациентов (80 глаз) с миопией и без признаков соединительнотканной дисплазии. Измеряли показатель преломляющей силы роговицы, диаметр роговицы, радиус кривизны роговицы, толщину роговицы, глубину передней камеры, толщину хрусталика, сагиттальную длину стекловидного тела, аксиальную длину глазного яблока, корнеальный гистерезис, перипапиллярную толщину слоя нервных волокон.

Результаты. Установлены достоверные различия в анатомо-оптических, биомеханических и морфометрических показателях зрительного анализатора у детей с миопией слабой степени на фоне СНДСТ и детей с миопией без соединительнотканной дисплазии, которые заключаются в снижении преломляющей силы роговицы в среднем до 41,25 [40.62; 41.75] дптр, увеличении радиуса роговицы в среднем до 8,13 [7.97; 8.28] мм, диаметра роговицы в среднем до 12,5 [12.1; 12.7] мм, увеличении глубины передней камеры в среднем до 3,8 [3.4; 4.0] мм, увеличении сагиттальной длины стекловидного тела в среднем до 17,6 [17.3; 18.0] мм, увеличении аксиальной длины глаза в среднем до 24,9 [24.4; 25.4] мм, снижении корнеального гистерезиса в среднем до 11,2 [10.6; 11.7] мм рт. ст., снижении толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в среднем до 87 [85; 93] μm.

Выводы. Результаты могут быть полезными в комплексной оценке офтальмологических проявлений синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, прогнозировании развития миопического процесса и определении индивидуальной тактики лечения.

 


Ключевые слова


миопия; дети; заболевания соединительной ткани

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Budnik, T. V. (2014) Rezul'taty sopostavleniya fenotipicheskikh i klinicheskikh priznakov nedifferencirovannoj displazii soedinitel'noj tkani, mikroe'lementnoj obespechennosti i oftal'mologicheskikh dannykh u detej s progressiruyuschej miopiej [A comparison of phenotypic and clinical signs of connective tissue dysplasia, micronutrient sufficiency and ophthalmic data in children with progressive myopia]. Perinatologiya i peditriya, 2, 41–45. [in Russian].

Iomdina, E. N., Tarutta, E. P., Markosyan, G. A., Aksenova, Yu. M., Kruzhkova, G. V., Ivashchenko, Zh. N., et al. (2013) Biomekhanicheskie pokazateli korneoskleralnoj obolochki glaza i sostoyanie soedinitel'notkannoj sistemy u detej i podrostkov s razlichnymi formami progressiruyuschej miopii [Biomechanical characteristics of the corneoscleral tunic and the state of the connective tissue system in the children and adolescents presenting with various forms of progressive myopia]. Rossijskaya pediatricheskaya oftal'mologiya, 1, 18–23. [in Russian].

Kadurina, T. I., & Gorbunova, V. N. (2008) Displaziya soedinitel'noj tkani [Connective tissue dysplasia]. Saint Petersburg. [in Russian].

Lezhenko, G. O., Volosovec, O. P., Krivopustov, S. P., Prokhorov, E. V., Pashkova, O. E., & Podlyanova, O. I. (2006) Syndrom nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny u ditei ta pidlitkiv (poshyrenist, osoblyvosti diahnostyky ta likuvannia) [The syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia in children and adolescents (prevalence, features of diagnosis and treatment). Zaporizhzhia: Vydavnytstvo Zaporizkoho derzhavnoho medychnoho universitetu. [in Ukrainian].

Pasechnikova, N. V., Ryjkov, S. A., Naumenko, L. Yu., & Kryzhanovskaya, T. V. (2010) Sostoyanie i aktual'nye problemy profilaktiki slepoty i slabovideniya v Ukraine [Status and current problems of prevention of blindnesss and visionin Ukraine]. Proceedings of the 12th congress of ophthalmologists of Ukraine. (P. 303–304). Odessa. [in Russian].

Seleznev, A. V., & Nasu, H. (2012) Dinamika miopicheskoj bolezni u lic s sindromom displazii soedinitel'noj tkani [Dynamics of myopia in individuals with syndrome of connective tissue dysplasia]. Oftal'mokhirurgiya, 4, 73–75. [in Russian].

Cibul'skaya, T. E., Zavgorodnyaya, N. G. & Pashkova, E. E. (2017) Ocenka fenotipicheskikh markerov sindroma nedifferencirovannoj displazii soedinitel'noj tkani u detej s priobretennoj miopiej [Evaluation of phenotypic markers of the syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia in children with acquired myopia]. Oftal'mologicheskij zhurnal, 2, 12–17. [in Russian].

Shabalov, N. P. (2012) Detskie bolezni [Childhood diseases]. Saint Petersburg. [in Russian].


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет