DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.5.141716

Генеалогические особенности семей детей и подростков, больных желчнокаменной болезнью

O. V. Shutova, N. V. Bahatska

Аннотация


Одна из распространенных патологий гепатобилиарного тракта – желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Особую обеспокоенность вызывает распространение этого заболевания среди детского и подросткового населения.

Цель работы – установление семейной агрегации патологии гепатобилиарного тракта и других мультифакторных болезней в родословных детей и подростков с желчнокаменной болезнью. 

Материалы и методы. Генеалогический анализ проведен в 105 семьях больных детей в возрасте от 2 до 17 лет, которых обследовали и лечили по поводу нарушений гепатобилиарного тракта в гастроэнтерологическом и соматическом отделениях. Группу сравнения составили родословные 75 семей сверстников, жителей Харьковской области, у которых не диагностировали ЖКХ и другие тяжелые неинфекционные заболевания.

Результаты. В структуре патологии желудочно-кишечного тракта у членов семей больных детей первое место занимала гастродуоденальная патология (14,29 % против 6,19 % у родственников здоровых детей, p < 0,001); второе место – ЖКХ (13,19 % против 0,44 % у родственников здоровых детей, p < 0,001), третье место – другие заболевания пищеварительной системы (7,21 % против 5,59 % у родственников здоровых детей, p > 0,05). В наших исследованиях расчет формирования ЖКХ в зависимости от пола родственников больных детей также подтвердил, что у лиц женского пола риск формирования холелитиаза выше в 6,7 раза по сравнению с лицами мужского пола (OR = 6,69; ДИ = 3,71–12,06; p < 0,05). У родственников I степени родства детей, больных ЖКХ, превалировали такие болезни, как желчнокаменная и другие заболевания пищеварительной системы, гастродуоденальная патология, сердечно-сосудистые нарушения по сравнению с обнаружением этих болезней у родственников здоровых детей.

Выводы. На основании анализа родословных в семьях больных и здоровых детей определена наследственная предрасположенность к ЖКХ у 63,81 % семей больных детей, что 15,9 раза превышало частоту этой болезни в семьях здоровых детей и позволило рассматривать этот показатель как прогностический признак в формировании ЖКХ. Установлено семейное накопление желчнокаменной болезни, других заболеваний пищеварительной системы и гастродуоденальной патологии у родственников I степени родства; желчнокаменной болезни и гастродуоденальной патологии у родственников II степени родства; желчнокаменной болезни у родственников III степени родства по сравнению с частотой этих болезней у здоровых детей. Наследование ЖКХ происходило достоверно чаще по материнской, чем по отцовской линии и двух линиях одновременно. Значение показателя отношения шансов при наличии ЖКХ в семьях больных детей росло в 24,7 раза; при наличии гастродуоденальной патологии – в 2,6 раза; при наличии других заболеваний пищеварительной системы – в 1,5 раза по сравнению с частотой этих болезней в семьях здоровых детей; для лиц женского пола – в 6,7 раза.

 


Ключевые слова


дети; желчнокаменная болезнь; родословная; семья; наследственность

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Atramentova, L. A., & Utevskaya, O. M (2008). Statisticheskie metody v biologii [Statistical methods are in biology]. Gorlovka. [in Russian].

Hoida, S. M. (2011). Tendentsii poshyrenosti zhovchnokamianoi khvoroby sered naselennia [Tendencies of prevalence of cholelithiasis illness are among the population of Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 4, 112–113. [in Ukrainian].

Evseeva, I. V. (1994). Ustanovlenie v usloviyakh polikliniki riska razvitiya kholecistita [Establishment in the conditions of policlinic of risk of development of cholecystitis]. Terapevticheskij arkhiv, 66(1), 67–70. [in Russian].

Zoryk, M. M., & Nikonets, A. W. (2014). Zastosuvannia likuvalnoi fizychnoi kultury v kompleksnii reabilitatsii khvorykh na zhovchnokamianu khvorobu [The use of therapeutic physical culture in complex rehabilitation of people with gallbladder disease.]. Slobozanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 2(40), 80–84. [in Ukrainian].

Skvorcova, T. E'., Sitkin, S. I., Radchenko, V. G., Seliverstov, P. V., & Tkachenko, E. I. (2013). Zhelchnokamennaya bolezn'. Sovremennye podkhody k diagnostike, lecheniyu i profilaktike: posobie dlya vrachej [Cholelithiasis. Modern going near diagnostics, treatment and prophylaxis: guidance for doctors]. Moscow: Forte print. [in Russian].

Shkenyova, L. N., Lavrova, A. E., Sazanova, N. E., Shirokova, N. Yu., & Borisova, E. Yu. (2011). Rol' nasledstvennykh faktorov riska v formirovanii nizkoj amiloliticheskoj aktivnosti slyuny u detej s khronicheskimi vospalitel'nymi zabolevaniyami zheludka i dvenadcatiperstnoj kishki [The role of hereditary risk factors in forming low amylolytic activity of saliva in children with chronic inflammatory gastric and duodenal diseases]. Sovremennye tekhnologii v medicine, 1, 141–143. [in Russian].

Sokolnyk, S. O. (2015). Znachennia henealohichnoho anamnezu v rozvytku shlunkovo-kyshkovykh krovotech u ditei, khvorykh na vyrazkovu khvorobu [The value of the genealogical history in the development of gastrointestinal bleeding in children with peptic ulcer]. Perinatolohiia i pediatriia, 2(62), 71–73. doi: 10.15574/PP.2015.62.71. [in Ukrainian].

(2013) Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Unifikovani klinichni protokoly medychnoi dopomohy ditiam iz zakhvoriuvanniamy orhaniv travlennia» vid 29 sichnia 2013 roku №59 [Compatible clinical protocols of medicare to the children with the diseases of organs of digestion from January 29, 2013, №59]. Sovremennaya pediatriya, 4, 20–31. [in Ukrainian].

Tsukanov, V. V., Vasyutin, A. V., & Tonkikh, J. L. (2015). Sovremennye aspekty patogeneza i lecheniya kholelitiaza [Modern aspects of pathogenesis and treatment of cholelithias]. Sibirskij medicinskij zhurnal, 132(1), 10–14. [in Russian].

Shadrin, O. G., & Shutova, E. V. (2015). Ocenka pokazatelej apolipoproteinov APO-A1, APO-V, APO-E i ih vzaimosvjaz' s fenotipom APO-E u detej s zhelchnokamennoj bolezn'ju [Evaluation of indicators of АPO-АI, АPO-В, АPO-Е apolipoproteins and their correlation with phenotype АPO-Е in children with cholelithiasis]. East European Scientific Journal, 4(1), 149–153. [in Russian].

Shutova, O. V., & Bahatska, N. V. (2017). Otsinka endohennykh ta ekzohennykh faktoriv ryzyku formuvannia zhovchnokamianoi khvoroby v dytiachomu ta pidlitkovomu vitsi [Evaluation of endogenous and exogenous risk factors for the development of cholelithiasis in children and adolescents]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 4, 3(141), 245–249. [in Ukrainian].

Shcherbynina, M. B., & Babets, M. I. (2008). Epidemiolohichnyi analiz poshyrenosti ta zakhvoriuvanosti na zhovchnokamianu khvorobu v Ukraini [An epidemiology analysis of prevalence and morbidity is on cholelithiasis illness in Ukraine]. Okhorona zdorovia Ukrainy, 1(29), 67–71. [in Ukrainian].

Espinosa-Saavedra, D., Flores-Calderón, J., González-Ortiz, B., & Rodríguez-González, P. (2014). Characteristics of pediatric patients with biliary lithiasis. Immediate post-operative evolution. Rev Med Instituto Mexicano del Seguro Social, 52(2), S74–77.

European Association for the Study of the Liver (EASL) (2016) EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. Journal of Hepatology, 65(1), 146–181. doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.005.

Svensson, J., & Makin, E. (2012). Gallstone disease in children. Seminars in Pediatric Surgery, 21(3), 255–265. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2012.05.008.

Marschall, H., Katsika, D., Rudling, M., & Einarsson, C. (2010). The genetic background of gallstone formation: An update. Biochemical And Biophysical Research Communications, 396(1), 58–62. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.02.143.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет