DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.6.146692

Липидный спектр и содержание половых гормонов у больных хроническим гепатитом С

V. M. Kozko, K. V. Yurko, N. Ye. Khrystenko

Аннотация


Цель работы – изучение показателей липидного обмена и уровня половых гормонов в сыворотке крови больных хроническим гепатитом С.

Материалы и методы. Для изучения показателей липидного обмена и уровня половых гормонов обследовали 33 больных хроническим гепатитом С, среди которых 27 (81,8 %) мужчин, 6 (18,2 %) женщин. Средний возраст пациентов – 39,27 ± 1,53 года. Ферментативно-фотометрическим методом определены показатели липидного обмена крови (общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды очень низкой плотности). Изучение половых гормонов в сыворотке крови проводили методом двухволновой флуоресцентной детекции.

Результаты. У больных хроническим гепатитом С отмечено достоверное повышение в сыворотке крови уровня триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, липопротеидов очень низкой плотности и снижение липопротеидов высокой плотности. Содержание общего холестерина у больных хроническим гепатитом С не имело достоверной разницы с аналогичным показателем контрольной группы (р > 0,05). У больных хроническим гепатитом С установлено повышение уровня прогестерона в сыворотке крови мужчин в 2,7 раза (р < 0,001) и его снижение в сыворотке крови женщин в 1,86 раза (р < 0,05). Содержание тестостерона у мужчин не имело достоверной разницы с аналогичным показателем контрольной группы (р > 0,05), а у женщин отмечено достоверное снижение тестостерона в 2,98 раза в сравнении с контролем (р < 0,001). У больных хроническим гепатитом С установлена тенденция к снижению эстрадиола у мужчин (р > 0,05) и достоверное снижение этого полового гормона у женщин (р < 0,01) по сравнению с аналогичным показателем контрольной группы.

Выводы. У больных хроническим гепатитом С отмечены нарушения липидного обмена в виде повышения в сыворотке крови уровня триглицеридов (р < 0,001), липопротеидов низкой плотности (р < 0,001), липопротеидов очень низкой плотности (р < 0,001) и снижение липопротеидов высокой плотности (р < 0,001). У обследованных установлено нарушение обмена половых гормонов: снижение уровня в сыворотке крови женщин прогестерона (р < 0,05), тестостерона (р < 0,001), эстрадиола (р < 0,01), повышение в сыворотке крови мужчин прогестерона (р < 0,001).

 


Ключевые слова


хронический гепатит С; липидный обмен; половые гормоны

Полный текст:

PDF

Литература


Ustinov, O. V. (2014) Alhorytm dii likaria pry nadanni medychnoi dopomohy patsientam iz dyspersiieiu [The algorithm of the physician actions in providing medical care to patients with dyspepsia]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 5, 179–182. [in Ukrainian].

Golubovskaya, O. A., & Kulrsh, O. V. (2014) Perebih khronichnoho hepatytu C na tli metabolichnykh chynnykiv ryzyku yak skladovykh metabolichnoho syndromy ta suchasni pidkhody do yoho korektsii [The course of chronic hepatitis С against the background metabolic risk factors as the components of metabolic syndrome and modern approaches to its correction]. Suchasna hastroenterolohіia, 5(79), 93–98. [in Ukrainian].

Moroz, L. V., Kirichenko, D. F., Semaniv, M. V., & Grishilo, M. S. (2012) Osoblyvosti perebihu tsitokin-indukovanoi anemii pry khronichnomu hepatyti C [Features of cytokine-induced anemia of patients with chronic hepatitis C]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universitetu, 1(1), 74–77. [in Ukrainian].

Golubovska, O. A., Andreichyn, M. A., & Shkurba, A. V. (2012) Infektsiini khvoroby [Infectious disease]. Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian].

Yershova, I. B., Mochalova, A. A., Karpenko, I. N., & Netrunenko, L. V. (2013) Filosovskie i prakticheskie problemy khronicheskikh virusnykh gepatitov [Philosophy and practical problems of chronic viruses hepatitis]. Aktual'naya infektolohiya, 1(1), 21–24. [in Russian].

Felmlee, D. J., Hafirassou, M. L., Lefevre, M., Baumert, T. F., & Schuster, C. (2013) Hepatitis C Virus, Cholesterol and Lipoproteins – Impact for the Viral Life Cycle and Pathogenesis of Liver Disease. Viruses, 5(5), 1292–1324. doi: 10.3390/v5051292.

Tkachenko, L. I., Maleev, D. M., & Sarieva, D. M. (2015) Narushenie lipidnogo obmena u bol'nykh khronicheskim virusnym gepatitom C [Lipid metabolism disorders in patients with chronic hepatitis C]. Arkhiv vnutrennej mediciny, 6(26), 50–56. [in Russian].

Kozko, V., Antsyferova, N., Solоmennyk, А., Yurko, К., Bondar, А., Vinokurovа, О., & Penkov, D. (2015) Diahnostyka fibrozu pechinky u khvorykh na khronichnyi hepatyt C: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy [Diagnostics of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C: current state of problems and prospects]. Hepatolohiia, 1, 27–33. [in Ukrainian].

Yuhui Wang, Jose Viscarra, Sun-Joong Kim & Hei Sook Sul. (2015) Transcriptional regulation of hepatic lipogenesis. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 16, 678–689. doi: [10.1038/nrm4074].

Iurko, K. V. (2015) Otsinka porushen vuhlevodnoho obminu u VIL-infikovanykh osib, khvorykh na HGC i ko-infektsiiu VIL/HGC [Assessment of carbohydrate metabolism disorders in HIV-infected persons, patients with chronic hepatitis c and co-infection HIV/HCV]. Annaly Mechnykovskoho instytutu, 2, 95–99. [in Ukrainian].


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет