Порушення енергетичного метаболізму у внутрішніх органах при черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету

Автор(и)

  • V. M. Meretskyі

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18909

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, цукровий діабет, енергетичний метаболізм

Анотація

Мета роботи полягала у вивченні впливу черепно-мозкової травми на стан енергозабезпечувальних процесів у печінці та нирках щурів зі стрептозотоциновим діабетом, а також встановлення взаємозв’язку між порушеннями мітохондріального окислення й інтенсивністю оксидативного стресу. Встановили, що в печінці та нирках експериментальних тварин із травмою відбувається пригнічення активності ферментів дихального ланцюга сукцинатдегідрогенази і цитохромоксидази, збільшення активності протонної АТФ-ази та зменшення концентрації аденозинтрифосфату, що корелює з інтенсивністю процесів ліпопероксидації та окисної модифікації білків у досліджуваних органах. При моделюванні травми на тлі супутнього діабету показники енергозабезпечувального окислення в мітохондріях, вмісту макроергів та інтенсивності оксидативного стресу достовірно погіршуються у порівнянні з такими у нормоглікемічних травмованих тварин.

Посилання

Котельников Г.П. Травматическа болезнь / Г.П. Котельников, И.Г. Труханова – М.: «Гэотар-Медиа», 2009. – 272 с.

Busl K.M. Hypoxic-ischemic brain injury: Pathophysiology, neuropathology, and mechanisms / K.M. Busl, D.M. Greer // Neurorehab. – 2010. – №26 (1). – Р. 5–13.

Беляевский А.Д. Процессы адаптации и патологического воздействия в развитии травматической болезни / А.Д. Беляевский, Е.А. Лебедева, А.А. Куртасов, З.А. Немкова // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №3. – URL: www.science-education.ru/103-6442

Ельский В.Н. Моделирование черепно-мозговой травмы / В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев. – Донецк: Изд-во «Новый мир», 2008. – 140 с.

Зозуля Ю.А. Перекисное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга / Ю.А. Зозуля, В.А. Барабой, Д.А. Сутковой. – М.: Знание, 2000. – 344 с.

Занозина О.В. Свободнорадикальное окисление при сахарном диабете 2-го типа: источники образования, составляющие, патогенетические механизмы токсичности / О.В. Занозина, Н.Н. Боровков, Т.Г. Щербатюк // Современные технологии в медицине. – 2010. – №3. – С. 104–112.

Рєзников О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах / О.Г. Рєзников // Ендокринологія. – 2003. – Т. 8, №1. – С. 142–145.

Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. реком. / за ред. член-кор. АМН України О.В. Стефанова. – К.: Авіцена, 2001. – 528 с.

Пат. 74935 Україна, МПК G 09 В 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання черепно-мозкової травми / Мерецький В.М.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u2012 06594; заявл. 30.05.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.

Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / под ред. М.И. Прохоровой. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 272 с.

Кривченкова Р.С. Определение активности цитохромоксидазы в суспензии митохондрий / Кривченкова Р.С. // Современные методы в биохимии. – М.: Медицина, 1977. – С. 47–49.

Габибов М.М. Влияние гипербарической оксигенации на активность протонной АТФ-азы митохондрий различных тканей крыс / М.М. Габибов // Укр. биохим. журнал. – 1986. – Т. 58, №5. – С. 68–71.

Франк Г.М. Руководство по изучению биологического окисления полярографическим методом / Г.М. Франк, Е.И. Кондрашева, Е.И. Мохова – М.: Наука, 1973. – 221 с.

Арчаков А.И. Модификация белков активным кислородом и их распад / А.И. Арчаков, И.М. Михосоев // Биохимия. – 1998. – Т. 54, №3. – С. 179–186.

Андреева Л.И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой / Л.И. Андреева, Л.А. Кожемякин, А.А. Кишкун //Лаб. дело. – 1988. – №11. – С. 41–46.

Мерецький В.М. Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету / В.М. Мерецький, М.М. Корда // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, №1 (54). – С. 45–48.

Мерецький В.М. Зміни гуморального імунітету при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом / В.М. Мерецький // Клінічна хірургія. – 2013. – №5. – С. 80–82.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження