НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • N. G. Gojda
  • N. V. Kurdil
  • V. V. Voronenko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19045

Ключові слова:

публічно-приватне партнерство, охорона здоров’я, державне регулювання державно-приватного партнерства

Анотація

Здійснили огляд нормативно-правової бази державно приватного партнерства у сфері охорони здоров’я країни. Розглянули основні проблеми, що перешкоджають успішному впровадженню проектів державно-приватного партнерства. Розбудова державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України можлива лише за умови подальшого вдосконалення законодавства та приведення його у відповідність до норм і принципів міжнародного права, що передбачають чітку і скоординовану взаємодію всіх гілок влади та дружнє до бізнес-партнерства адміністративне середовище.

Посилання

Бюджетний кодекс України. 2456-VI (2456-17) від 08.07.2010, 2010, N50-51, [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2542-14

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. №2404−17 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?

nreg=2404-17

Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 №3611-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=n&fi nd=1&typ=1

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010 –2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.

Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. Реформа медичного обслуговування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_reform/

Антонюк С.А. Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dysertaciya. org.ua/disertaciya_1_416.htm

Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект / М.В. Вилисов // Власть. – 2006. – №7. – Режим доступу: http://www.rusrand.ru/public/public_7

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / В.М. Геєць, О.І. Амоша, Т.І. Приходько, В.П. Александрова, В.В. Близнюк; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 384 с.

Дем’янишин В. Модель системи охорони здоров’я: концептуальні засади та альтернативи / В. Дем’янишин, Т. Сіташ //Фінанси України. –2011. – №6. – С. 45–53.

Лавриненко О.О. Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03.2011 р.: [навчально-практичний посібник] / О.О. Лавриненко, О.Г. Рогова, С.А. Панасюк. – К.: «ВД «Професіонал», 2011. – 360 с.

Москаленко В.Ф. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня: [навч. посібник] / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Г.В. Іншакова. – С.: ВПП «Контраст», 2006. – 296 с.

Москаленко В.Ф. Системы здравоохранения: современный контекст / В.Ф. Москаленко. – К.: «Книга плюс», 2012. – 320 с.

Мельник А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / А. Мельник, С. Підгаєць // Вісник ТНЕУ – 2011. – Вип. 1. – С. 7–9.

Надюк З.О. Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров’я України / З.О. Надюк //Державне управління. – 2008. – №4. – С. 100–103.

Павлюк К.В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 3. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua

Попченко Т.П. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-

економічне забезпечення. – К.: НІСД, 2011. – 41 с.

Радиш Я. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис та тенденція розвитку / Я. Радиш, С. Майборода // Вісник Національної академії державного управління. – 2003. – №3. – С. 176–184.

Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні / В.М. Рудий. – К.: Сфера, 2005. – 272 с.

Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / [С.І. Юрій, О.М. Десятнюк, О.П. Кириленко, І.О. Лютий та ін.]; за ред. С.І. Юрія, О.М. Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 192 с.

Ціборовський О.М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я / О.М. Ціборовський, С.В. Істомін, В.М. Сорока. – К., 2011. – С. 54–55.

Федичева К. Модели и тенденции развития здравоохранения в мире 2006–2007 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.cnews.ru

Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики України // Мат. ІІІ Міжнародного інвестиційного саміту DID [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ch.kiev.ua/ru.

Guidelines for Successful Public — Private Partnerships, 2003. –100 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa. eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf.

Тaylor R.J. Contracting for Health Services / Тaylor R.J. // Private Participation in Health Services Handbook / eds. A. Harding and A. Preker– Washington, DC: World Bank, 2003. – Р. 195–204.

Європейська Комісія – Режим доступу: http://ec.europa.eu

Європейський Експертний центр із публічно-приватного партнерства (European PPP Expertise Centre, EPEC) – Режим доступу: http://www.eib.org/epec

Світовий банк – Режим доступу: http://www.worldbank.org

Європейський банк реконструкції та розвитку – Режим доступу: http://www.ebrd.com

Організація з економічного співробітництва та розвитку. – Режим доступу: http://www.oecd.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Питання організації охорони здоров’я