КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • I. K. Yarmola

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19111

Ключові слова:

компетенція, компетентність, вища школа, інноваційний розвиток, викладач

Анотація

Виконали системний аналіз понять «компетенція» і «компетентність», а також вивчили тлумачення цих термінів у різних наукових джерелах й у дослідженнях окремих авторів. Обґрунтували, що інноваційне оновлення вітчизняних вишів тісно пов’язане зі змістом освіти, а науково-дослідна робота є видом професійної діяльності викладача вищої школи. У структурі креативної компетентності особистості (у тому числі викладача ВНЗ) традиційно виділяють загальні й емоційно образні якості. Визначили, що розвиток компетентності та творчої індивідуальності педагога сприяє підвищенню його професійної компетенції та науково-дослідницької компетентності загалом.

Посилання

Галямина И.Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения с использованием компетентностного подхода / И.Г. Галямина // Материалы к четвертому заседанию методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М.: Издательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 66 с. – Режим доступу: http://www.rc.edu.ru/rc/bologna/works

Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – №2. – С. 8–9.

Кальней В.А. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик»: метод.пособ. для учителя / В.А. Кальней, С.Е. Шишов. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 86 с.

Кашапов М.М. Психология творческого мышления профессионала: Монография / М.М. Кашапов. – М.: ПЭР СЭ, 2006. – 688 с.

Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2011. – 486 с.

Новейший энциклопедический словарь – М.: «Изд-во АСТ»; «Изд-во Астрель»; OOO «Транзиткнига», 2004. – 1424 с.

Новий тлумачний словник української мови: У 3 т. / Укл.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Т. 1, А–К. – К.: Вид-во «АКОНІТ», 2006. – 926 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Ожегов С.И.; под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1990. – 917 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти: міжнародний науковий вісник Закарпатського державного університету: У 2-х кн. / Упоряд. К. Мовчан.– Кн. 1 Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 415 с.

Подготовка научных кадров и формирование научно исследовательских компетенций / Под науч. ред. д-ра. ист. наук, проф. М.В. Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 211 с.

Професійна освіта: словник, навч. пос. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Никало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

Равен Дж. Педагогическое тестирование. Проблемы, заблуждения, перспективы / Дж.Равен; пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 142 с.

Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету / В. Сафонова // Економіст. – 2011. – №1. – С. 54–59.

Соловьева О.В. Креативность в структуре педагогического мышления будущих преподавателей высшей школы / О.В. Соловьева, Л.А. Халилова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ppip.idnk.ru

Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. – №3. –С. 20–26.

Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Т.І.Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Ученик в общеобразовательной школе. – М.: ИОСО РАО, 2002. – С. 135–157.

Шарипов Ф.В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза / Ф.В. Шарипов // Высш. образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 11–12.

Шишов С.Е. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? / С.Е.Шишов, И.Г. Агапов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2002. – №2. –С. 58–62.

Шулікін Д. Вища освіта України: вдосконалити нормативну базу і підвищити якість / Д. Шулікін // Освіта України. – 2011. – №13–14. – 18 лютого. – С. 4–5.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Питання медичної освіти