Электрическая нестабильность миокарда как проблема современной терапевтической практики – реалии прогнозирования (обзор литературы)

Авторы

  • V. P. Ivanov National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
  • Yu. Yu. Shushkovska National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
  • O. I. Afanasiuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
  • A. Ye. Danylchuk MI “Vinnytsia Regional Clinical Medical-Diagnostic Center of Cardiovascular Pathology”, Ukraine
  • S. M. Silina MI “Vinnytsia Regional Clinical Medical-Diagnostic Center of Cardiovascular Pathology”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.5.214754

Ключевые слова:

электрическая нестабильность миокарда, желудочки сердца, аритмия

Аннотация

 

Цель работы на основании данных научной литературы проанализировать последние научные исследования для возможности прогнозирования развития электрической нестабильности миокарда.

Материалы и методы. Проанализировать источники специализированной литературы, в которых отражены методы прогнозирования развития электрической нестабильности миокарда.

Результаты. Анализ научной литературы показывает, что электрическая нестабильность миокарда, в основе которой лежит ответ сердца при воздействии на него различных патогенных факторов, приводит к существенным изменениям электрофизиологических свойств сердечной мышцы, клинически проявляется нарушением ритма и проводимости и прогностически характеризуется разными степенями риска развития фатальных кардиальных событий.

Выводы. Неинвазивные методы оценки электрической нестабильности миокарда включают эхокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, определение показателей изменения деполяризации (феномен фрагментации QRS, поздние потенциалы желудочков), показатели изменения реполяризации (микровольтная альтернация зубца Т, дисперсия интервала QT), показатели автономной нервной системы (вариабельность и турбулентность сердечного ритма). Для определения аритмогенного субстрата можно проводить кардиальную магнитно-резонансную томографию. Маркеры фиброза дают возможность контролировать определение индивидуального риска развития электрической нестабильности миокарда. Методы прогнозирования и профилактики электрической нестабильности миокарда у больных гипертонической болезнью без ишемической болезни сердца и в сочетании с ней на основе изучения связи между наличием частой желудочковой экстрасистолии (электрической нестабильности миокарда) и плазменным уровнем биомаркеров фиброза (альдостерон, галектин-3 и трансформирующий фактор роста-β1) не выяснены в исследованиях.


 

Библиографические ссылки

Aleynikova, T. V. (2017). Vnezapnaya serdechnaya smert': mekhanizmy i prichiny, faktory riska, vozmozhnosti lecheniya i profilaktika [Sudden cardiac death: mechanisms and reasons, risk factors, treatment and prevention]. Problemy zdorov'ya i ekologii, (2), 11-16. [in Russian].

Afanasiev, Yu. I., Kuzubova, A. V. & Grigorova, S. Yu. (2019). Geneticheskaya determinatsiya elektricheskoi nestabil'nosti miokarda u bol'nykh ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa v usloviyakh endovaskulyarnoi interventsii [Genetic determinants of myocardial electric instability in patients with coronary heart disease undergoing endovascular intervention]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika, 10(8), 25-31. [in Russian].

Beridze, R. M. (2019). Sravnenie neinvazivnykh pokazatelei elektricheskoi nestabil'nosti miokarda pri razlichnoi fraktsii vybrosa u patsientov s ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa [Comparison of non-invasive indicators of myocardial electrical instability in various ejection fractions in patients with coronary heart disease]. Problems and prospects for the development of modern medicine: collection of scientific articles of the XI Republican Scientific and Practical Conference with International participation of students and young scientists. (Vol. 2. pp. 19-21). Gomel. [in Russian].

Bogatyreva, M. M.-B. (2018). Pozdnie potentsialy zheludochkov: znachimost' v klinicheskoi praktike [Late ventricular potentials and their significance for clinical practice]. Mezhdunarodnyi zhurnal serdtsa i sosudistykh zabolevanii, 6(20), 4-14. [in Russian].

Vasylieva, S. O. (2017). Zalezhnist tolerantnosti shlunochkiv sertsia do fibryliatsii vid tonusu avtonomnoi nervovoi systemy [Dependence of ventricular tolerance to fibrillation on the tone of the autonomic nervous system]. Aktualni problemy suchasnoi biolohii ta metodyky yii vykladannia. Collection of scientific papers of the Scientific Conference of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsubinsky for 2016 - 2017 academic year. Nilan-LTD. [in Ukrainian].

Vytryhovskyy, A. I. (2016). Optymizatsiia profilaktyky poiavy zhyttievonebespechnoi shlunochkovoi ektopii ta raptovoi sertsevoi smerti u khvorykh na postinfarktnyi kardioskleroz [Optimization of Life-Threatening Ventricular Ectopy and Sudden Cardiac Death Prevention in Patients with Postinfarction Cardiosclerosis]. Arkhiv klinichnoi medytsyny, 22(2), 15-18. https://doi.org/10.21802/acm.2016.2.4 [in Ukrainian].

Vytryhovskiy, A. I. (2017). Poshyrenist shlunochkovoi ekstrasystolii ta yavyshcha turbulentnosti sertsevoho rytmu sered osib iz sertsevo¬sudynnymy zakhvoriuvanniamy i faktoramy ryzyku vynyknennia sertsevo¬sudynnykh podii za shkaloiu SCORE [The prevalence of ventricular premature beats and phenomenon of heart rate turbulence among the subjects with cardiovascular diseases and risk factors of cardiovascular events as per SCORE scales]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal, (1), 57-64. [in Ukrainian].

Galin, P. Yu., & Sermyagin, D. V. (2016). Elektricheskaya nestabil'nost' miokarda u bol'nykh infarktom i ee prognosticheskaya informativnost' [Electrical instability of myocardium in infarction patients and its prognostic significance]. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal, (8), 26-30. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-8-26-30 [in Russian].

Molchanov, D. (2017). "Dni aritmologii v Kieve": novye idei i tekhnologii interventsionnogo lecheniya aritmii serdtsa [Arrhythmology Days in Kiev: new ideas and technologies for interventional treatment of cardiac arrhythmias]. Kardiokhirurhiia ta interventsiina kardiolohiia, (2), 60-65. [in Russian].

Eremeev, A. G. (2017). Zheludochkovaya ekstrasistoliya: elektrofiziologicheskie mekhanizmy, prichiny, klinicheskoe znachenie [Ventricular extrasystole: electrophysiological mechanisms, causes, clinical relevance]. Sibirskii zhurnal klinicheskoi i eksperimental'noi meditsiny, 32(4), 11-16. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2017-32-4-11-16 [in Russian].

Ionin, V. A., Soboleva, A. V., Listopad, O. V., Nifontov, S. E., Bazhenova, E. A., Vasilieva, E. Yu., Baranova, E. I., & Shlyakhto, E. V. (2015). Galektin 3 i al'dosteron u patsientov s fibrillyatsiei predserdii i metabolicheskim sindromom [Galectin 3 and aldosterone in patients with atrial fibrillation and metabolic syndrome]. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal, 20(4), 79-83. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2015-04-79-83 [in Russian].

Katerenchuk, O. I., & Ivanitskyi, I. V. (2018). Kartuvannia intervalu QT ta yoho dyspersiia v pisliainfarktnyi period: diahnostychno-klinichne znachennia [Mapping of QT interval and its variability in post-infarction period: diagnostic and clinical value]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 18(2), 51-54. [in Ukrainian].

Koval', E. A., Tseluiko, V. I., & Lutai, M. I. (2017). Primenenie polipill dlya optimizatsii vtorichnoi serdechno-sosudistoi profilaktiki: missiya vypolnima? [The use of polypills to optimize secondary cardiovascular prevention: mission possible?]. Zdorovia Ukrainy, (1. Kardiolohiia. Revmatolohiia. Kardiokhirurhiia), 23-24. [in Russian].

Koziy, A. V., Olesin, A. I., Litvinenko, V. A., & Konstantinov, I. V. (2017). Klinicheskaya otsenka vyyavleniya zheludochkovoi ekstrasistolii u patsientov bez strukturnykh izmenenii serdtsa: prospektivnoe issledovanie [Clinical assessment of detection of ventricular extrasystoly in patients without structural changes of heart: a prospective study]. Pediatr, 8(4), 64-72. https://doi.org/10.17816/PED8464-72 [in Russian].

Kravchenko, A., Kovzolovich, T., & Fainzilberg, L. (2019). Mozhlyvosti novykh pidkhodiv do analizu elektrokardiohrafii dlia diahnostyky ishemii miokarda [New possibilities of electrocardiography analysis for the diagnosis of myocardial ischemia]. Klinichna ta profilaktychna medytsyna, 1(7), 47-60. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(7).2019.07 [in Ukrainian].

Kupnovytska, I. G., & Romanyshyn, N. M. (2019). Pohliad na stabilnu stenokardiiu cherez pryzmu kilkosti urazhenykh koronarnykh arterii i strukturno-funktsionalnykh zmin miokarda [Focus on Stable Angina from the Perspective of Affected Coronary Artery Number and Structural and Functional Myocardial Changes]. Halytskyi likarskyi visnyk, 26(2), 8-12. https://doi.org/10.21802/gmj.2019.2.5 [in Ukrainian].

Mishchenko, L. A. (2017). Optimal'nye podkhody k lecheniyu patsientov s arterial'noi gipertenziei i ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa [Optimal approaches to the treatment of patients with arterial hypertension and coronary heart disease]. Zdorov’ia Ukrainy 21 storichchia, (15-16), 17-18. [in Russian].

Nikiforov, V. S., & Metso, K. V. (2018). Elektrokardiograficheskie prediktory vnezapnoi serdechnoi smerti [Electrocardiographic predictors of sudden cardiac death]. Consilium Medicum, 20(5), 29-33. https://doi.org/10.26442/2075-1753_2018.5.29-33 [in Russian].

Nikolayev, N. A., Kolbina, M. V., Skirdenko, Y. P., Zherebilov, V. V., & Salamachina, O. F. (2015). Elektricheskaya nestabil'nost' miokarda kak faktor riska razvitiya vnezapnoi koronarnoi smerti u bol'nykh arterial'noi gipertenziei [Electric instability of the myocardium as risk factor of development of sudden coronary death in patients with arterial hypertension]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, (5). [in Russian].

Oleynikov, V. E., Lukianova, M. V., & Dushina, E. V. (2015). Prediktory vnezapnoi serdechnoi smerti u bol'nykh, perenesshikh infarkt miokarda, opredelyaemye pri kholterovskom monitorirovanii EKG [Sudden death predictors in patients after myocardial infarction by holter ECG monitoring]. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal, 20(3), 108-116. http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2015-03-108-116 [in Russian].

Parmon, E. V., & Kurilenko, T. A. (2016). Neinvazivnaya diagnostika elektricheskoi nestabil'nosti miokarda [Noninvasive diagnostics of electrical myocardial instability]. Translyatsionnaya meditsina, 3(4), 6-13. [in Russian].

Parkhomenko, A. N. (2016). Elektricheskaya nestabil'nost' miokarda i kompleksnyi podkhod k profilaktike zhizneugrozhayushchikh aritmii u postinfarktnykh bol'nykh [Myocardial electrical instability and an integrated approach to the prevention of life-threatening arrhythmias in post-infarction patients]. Zdorovia Ukrainy, (3. Kardiolohiia. Revmatolohiia. Kardiokhirurhiia), 39. [in Russian].

Seliuk, M. M., Kozachok, M. M., & Seliuk, O. V. (2017). Efektyvnist ta bezpechnist zastosuvannia preparatu Metamaks u klinichnii praktytsi [The effectiveness and safety of Metamax in clinical practice]. Zdorovia Ukrainy, (2. Kardiolohiia. Revmatolohiia. Kardiokhirurhiia), 7-8. [in Ukrainian].

Simonova, K. A., Lebedev, D. S., & Mikhaylov, E. N. (2017). Rol' epikardial'nogo kartirovaniya i ablatsii v lechenii zheludochkovykh takhikardii [Epicardial mapping and ablation in management of ventricular tachycardia]. Kompleksnye problemy serdechno-sosudistykh zabolevanii, 6(4), 138-145. https://doi.org/10.17802/2306-1278-2017-6-4-138-145 [in Russian].

Tashchuk, V. K., Tashchuk, M. V., & Ivanchuk, P. R. (2019). Dyhitalizatsiia elektrokardiohrafii i fotopletyzmohrafiia: klinichne vprovadzhennia kilkisnoho analizu sertsevoho rytmu [Digitalization of electrocardiography and photoplethysmography: clinical implementation of a quantity analysis of the heart rhytm]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 18(2), 80-85. https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.2.68.2019.14 [in Ukrainian].

Fomina, I. G., & Dyakova, T. A. (2006). Gipertrofiya levogo zheludochka pri arterial'noi gipertenzii i risk razvitiya aritmii [Left ventricular hypertrophy in arterial hypertension and arrhythmia risk]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika, 5(8), 83-89. [in Russian].

Furman, N. V., Shmatova, S. S., & Dovgalevsky, P. Ya. (2006). Dlitel'nost' i dispersiya intervalov QT i QTa pri vypolnenii stress-testa bol'nymi ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa s zheludochkovymi narusheniyami ritma [QT and QTa interval duration and dispersion during stress test in coronary heart disease and ventricular arrhythmia patients]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika, 5(8), 48-51. [in Russian].

Tseluyko, V. Y., & Daghar, S. (2016). Uroven' galektina-3 u bol'nykh gipertroficheskoi kardiomiopatiei [Level of galectin-3 in patients with hypertrophic cardiomyopathy]. Sertse i sudyny, (4), 47-52. [in Russian].

Shubik, Yu. V., Baturova, M. A., & Tregubov, A. V. (2018). Rekomendatsii po kholterovskomu monitorirovaniyu elektrokardiogrammy: proshloe, nastoyashchee, budushchee [Guidance on ECG holter monitoring: past, present, future]. Vestnik aritmologii, (94), 57-67. https://doi.org/10.25760/VA-2018-94-57-67 [in Russian].

AlKalbani, A., & AlRawahi, N. (2019). Management of monomorphic ventricular tachycardia electrical storm in structural heart disease. Journal of the Saudi Heart Association, 31(3), 135-144. https://doi.org/10.1016/j.jsha.2019.05.001

Barquero-Perez, O., Figuera, C., Goya-Esteban, R., Mora-Jimenez, I., Gimeno-Blanes, F. J., Laguna, P., Martinez, J. P., Gil, E., Sornmo, L., Garcia-Alberola, A., & Rojo-Alvarez, J. L. (2017). On the Influence of Heart Rate and Coupling Interval Prematurity on Heart Rate Turbulence. IEEE transactions on bio-medical engineering, 64(2), 302-309. https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2554614

Betensky, B. P., Dong, W., D'Souza, B. A., Zado, E. S., Han, Y., & Marchlinski, F. E. (2017). Cardiac magnetic resonance imaging and electroanatomic voltage discordance in non-ischemic left ventricle ventricular tachycardia and premature ventricular depolarizations. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, 49(1), 11-19. https://doi.org/10.1007/s10840-017-0228-8

Chothani, S., Schäfer, S., Adami, E., Viswanathan, S., Widjaja, A. A., Langley, S. R., Tan, J., Wang, M., Quaife, N. M., Jian Pua, C., D'Agostino, G., Guna Shekeran, S., George, B. L., Lim, S., Yiqun Cao, E., van Heesch, S., Witte, F., Felkin, L. E., Christodoulou, E. G., Dong, J., … Rackham, O. (2019). Widespread Translational Control of Fibrosis in the Human Heart by RNA-Binding Proteins. Circulation, 140(11), 937-951. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.039596

Di Marco, A., Oloriz Sanjuan, T., Paglino, G., Baratto, F., Vergara, P., Bisceglia, C., Trevisi, N., Sala, S., Marzi, A., Gulletta, S., Cireddu, M., Anguera, I., & Della Bella, P. (2018). Late potentials abolition reduces ventricular tachycardia recurrence after ablation especially in higher-risk patients with a chronic total occlusion in an infarct-related artery. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 29(8), 1119-1124. https://doi.org/10.1111/jce.13488

Fang, L., Murphy, A. J., & Dart, A. M. (2017). A Clinical Perspective of Anti-Fibrotic Therapies for Cardiovascular Disease. Frontiers in Pharmacology, 8, 186. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00186

Frolov, A. V., Vaikhanskaya, T. G., Melnikova, O. P., Vorobiev, A. P., & Guel, L. M. (2017). Risk stratification personalised model for prediction of life-threatening ventricular tachyarrhythmias in patients with chronic heart failure. Kardiologia Polska, 75(7), 682-688. https://doi.org/10.5603/KP.a2017.0060

Fu, B., Su, Y., Ma, X., Mu, C., & Yu, F. (2018). Scoparone attenuates angiotensin II-induced extracellular matrix remodeling in cardiac fibroblasts. Journal of Pharmacological Sciences, 137(2), 110-115. https://doi.org/10.1016/j.jphs.2018.05.006

Goumans, M. J., & ten Dijke, P. (2018). TGF-β Signaling in Control of Cardiovascular Function. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 10(2), Article a022210. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a022210

Hussain, T., Dragulescu, A., Benson, L., Yoo, S. J., Meng, H., Windram, J., Wong, D., Greiser, A., Friedberg, M., Mertens, L., Seed, M., Redington, A., & Grosse-Wortmann, L. (2015). Quantification and significance of diffuse myocardial fibrosis and diastolic dysfunction in childhood hypertrophic cardiomyopathy. Pediatric Cardiology, 36(5), 970-978. https://doi.org/10.1007/s00246-015-1107-7

Karakulak, U. N., Yilmaz, O. H., Tutkun, E., Gunduzoz, M., & Ercan Onay, E. (2017). Comprehensive Electrocardiographic Analysis of Lead Exposed Workers: An Arrhythmic Risk Assessment Study. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 22(2), Article e12376. https://doi.org/10.1111/anec.12376

Latchamsetty, R., & Bogun, F. (2017). Premature Ventricular Complex Ablation in Structural Heart Disease. Cardiac Electrophysiology Clinics, 9(1), 133-140. https://doi.org/10.1016/j.ccep.2016.10.010

Lin, K., Wei, L., Huang, Z., & Zeng, Q. (2017). Combination of Ewing test, heart rate variability, and heart rate turbulence analysis for early diagnosis of diabetic cardiac autonomic neuropathy. Medicine, 96(45), Article e8296. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000008296

Liu, T., Song, D., Dong, J., Zhu, P., Liu, J., Liu, W., Ma, X., Zhao, L., & Ling, S. (2017). Current Understanding of the Pathophysiology of Myocardial Fibrosis and Its Quantitative Assessment in Heart Failure. Frontiers in Pharmacology, 8, Article 238. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00238

Liu, X., Sun, L., Chen, J., Jin, Y., Liu, Q., Xia, Z., Wang, L., & Li, J. (2017). Effects of local cardiac denervation on cardiac innervation and ventricular arrhythmia after chronic myocardial infarction. PLOS ONE, 12(7), Article e0181322. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181322

Lutfi, M. F. (2017). Ventricular late potential in cardiac syndrome X compared to coronary artery disease. BMC Cardiovascular Disorders, 17(1), Article 35. https://doi.org/10.1186/s12872-017-0469-6

Marstrand, P., Axelsson, A., Thune, J. J., Vejlstrup, N., Pehrson, S., Bundgaard, H., & Theilade, J. (2017). Late potentials and their correlation with ventricular structure in patients with ventricular arrhythmias. Pacing and Clinical Electrophysiology, 40(12), 1466-1471. https://doi.org/10.1111/pace.13227

Matsuki, A., Kawasaki, T., Kawamata, H., Sakai, C., Harimoto, K., Kamitani, T., Yamano, M., & Matoba, S. (2020). Ventricular late potentials and myocardial fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Electrocardiology, 58, 87-91. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.10.003

Nussinovitch, U., & Livneh, A. (2017). Late ventricular potentials in familial Mediterranean fever with and without AA amyloidosis. European Journal of Rheumatology, 4(3), 184-188. https://doi.org/10.5152/eurjrheum.2017.16113

Pellman, J., Zhang, J., & Sheikh, F. (2016). Myocyte-fibroblast communication in cardiac fibrosis and arrhythmias: Mechanisms and model systems. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 94, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.yjmcc.2016.03.005

Pontone, G., Guaricci, A. I., Andreini, D., Solbiati, A., Guglielmo, M., Mushtaq, S., Baggiano, A., Beltrama, V., Fusini, L., Rota, C., Segurini, C., Conte, E., Gripari, P., Dello Russo, A., Moltrasio, M., Tundo, F., Lombardi, F., Muscogiuri, G., Lorenzoni, V., Tondo, C., … Pepi, M. (2016). Prognostic Benefit of Cardiac Magnetic Resonance Over Transthoracic Echocardiography for the Assessment of Ischemic and Nonischemic Dilated Cardiomyopathy Patients Referred for the Evaluation of Primary Prevention Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy. Circulation: Cardiovascular imaging, 9(10), Article e004956. https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.004956

Pourdjabbar, A., Maze, R., Hibbert, B., Ruel, M., & Haddad, H. (2015). Left ventricular assist device in the management of refractory electrical storm. Perfusion, 30(4), 302-304. https://doi.org/10.1177/0267659114546033

Sattler, S. M., Skibsbye, L., Linz, D., Lubberding, A. F., Tfelt-Hansen, J., & Jespersen, T. (2019). Ventricular Arrhythmias in First Acute Myocardial Infarction: Epidemiology, Mechanisms, and Interventions in Large Animal Models. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 6, Article 158. https://doi.org/10.3389/fcvm.2019.00158

Siebermair, J., Kholmovski, E. G., & Marrouche, N. (2017). Assessment of Left Atrial Fibrosis by Late Gadolinium Enhancement Magnetic Resonance Imaging: Methodology and Clinical Implications. JACC: Clinical Electrophysiology, 3(8), 791-802. https://doi.org/10.1016/j.jacep.2017.07.004

Soguero-Ruiz, C., Mora-Jiménez, I., Ramos-López, J., Quintanilla Fernández, T., García-García, A., Díez-Mazuela, D., García-Alberola, A., & Rojo-Álvarez, J. L. (2018). An Interoperable System toward Cardiac Risk Stratification from ECG Monitoring. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(3), Article 428. https://doi.org/10.3390/ijerph15030428

Tarbit, E., Singh, I., Peart, J. N., & Rose'Meyer, R. B. (2019). Biomarkers for the identification of cardiac fibroblast and myofibroblast cells. Heart Failure Reviews, 24(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s10741-018-9720-1

Tse, G., & Yan, B. P. (2017). Traditional and novel electrocardiographic conduction and repolarization markers of sudden cardiac death. EP Europace, 19(5), 712-721. https://doi.org/10.1093/europace/euw280

Verrier, R. L. (2018). Assessing risk for rehospitalization and cardiac death in patients with heart failure: Can the dynamic duo of heart rate turbulence and T-wave alternans help? Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 29(9), 1265-1267. https://doi.org/10.1111/jce.13660

Verrier, R. L., Nearing, B. D., Olin, B., Boon, P., & Schachter, S. C. (2016). Baseline elevation and reduction in cardiac electrical instability assessed by quantitative T-wave alternans in patients with drug-resistant epilepsy treated with vagus nerve stimulation in the AspireSR E-36 trial. Epilepsy & Behavior, 62, 85-89. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.06.016

Viigimae, M., Karai, D., Pirn, P., Pilt, K., Meigas, K., & Kaik, J. (2015). QT Interval Variability Index and QT Interval Duration in Different Sleep Stages: Analysis of Polysomnographic Recordings in Nonapneic Male Patients. BioMed Research International, 2015, Article 963028. https://doi.org/10.1155/2015/963028

Yamada, S., Yoshihisa, A., Sato, Y., Sato, T., Kamioka, M., Kaneshiro, T., Oikawa, M., Kobayashi, A., Suzuki, H., Ishida, T., & Takeishi, Y. (2018). Utility of heart rate turbulence and T-wave alternans to assess risk for readmission and cardiac death in hospitalized heart failure patients. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 29(9), 1257-1264. https://doi.org/10.1111/jce.13639

Yodogawa, K., Seino, Y., Ohara, T., Iwasaki, Y. K., Hayashi, M., Miyauchi, Y., Azuma, A., & Shimizu, W. (2018). Prognostic significance of ventricular late potentials in patients with pulmonary sarcoidosis. HEART Rhythm, 15(6), 798-802. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.03.013

Zhang, B., Li, X., Chen, C., Jiang, W., Lu, D., Liu, Q., Wang, K., Yan, Y., Jiang, Z., Geng, J., Xu, H., & Shan, Q. (2018). Renal Denervation Effects on Myocardial Fibrosis and Ventricular Arrhythmias in Rats with Ischemic Cardiomyopathy. Cellular Physiology and Biochemistry, 46(6), 2471-2479. https://doi.org/10.1159/000489653

Выпуск

Раздел

Обзоры