Результаты оперативного лечения пациентов с асептической нестабильностью компонентов эндопротеза тазобедренного сустава

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224895

Ключевые слова:

тазобедренный сустав, эндопротез, нестабильность, ревизионное протезирование, тазобедренный сустав, эндопротез, нестабильность, ревизионное протезирование

Аннотация

Цель работы – изучить результаты ревизионных эндопротезирований у больных с асептической нестабильностью компонентов эндопротезов тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Проанализировали результаты 158 случаев ревизионного протезирования у 152 больных с асептической нестабильностью компонентов эндопротеза тазобедренного сустава. Пациенты прооперированы в ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» за период 2008–2018 гг. Тотальная нестабильность компонентов эндопротеза зарегистрирована в 43 (27,2 %), нестабильность ацетабулярного компонента – в 65 (41,1 %), нестабильность бедренного компонента – в 50 (31,6 %) случаях. Большинство эндопротезов дестабилизированы в период от 5 до 9 лет после операции протезирования. В работе использованы клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.

Результаты. У больных с нестабильностью ацетабулярного компонента результаты ревизионной замены лучше при дефектах вертлужной впадины I, II типов по Paprosky. Так, через 10 лет после ревизионной замены абсолютное большинство ацетабулярного компонентов (n = 33; 86,8 %) остаются стабильными (t = 9,3; р < 0,05). Результаты ревизионной замены нестабильных феморального компонентов компонентами с цементным и бесцементным типами фиксации через 10 лет после ревизии достоверно не отличались. Рецидив асептической нестабильности отмечен в 7 случаях, 5 (71,4 %) из них – с цементным типом фиксации. При тотальной нестабильности не установили различия по результатам ревизионной имплантации при применении исключительно первичных компонентов и в комбинации первичных с ревизионными реконструктивными системами компонентов. Через 10 лет отмечено достоверно больше (n = 35; 81,4 %) случаев с сохраненной стабильностью компонентов (t = 7,3; р < 0,05). Рецидив нестабильности одного из компонентов зарегистрирован в 8 случаях, то есть 18,6 % от общего количества тотальной ревизионной замены компонентов.

Выводы. У больных с нестабильностью ацетабулярного и бедренных компонентов при наличии костных дефектов I–II типов по Paprosky результаты ревизионной замены лучше при имплантации первичных компонентов с бесцементным типом фиксации. При наличии костных дефектов вертлужной впадины и бедренной кости ІІІ типа за Paprosky результаты лучше в случае применения ревизионных антипротрузионных ацетабулярных и удлиненных бедренных модульных или моноблочных систем с бесцементным типом фиксации. Применение ревизии компонентов с цементным типом фиксации показало достоверно худшие результаты по сравнению с бесцементными и значительно меньший срок функционирования.

Библиографические ссылки

Vasiuk, V. L., Vasylchyshyn, Ya. M., & Protsiuk, V. V. (2019). Osoblyvosti reviziinoho endoprotezuvannia kulshovoho suhloba v razi nestabilnosti komponentiv endoproteza [Revision hip joint arthroplasty specificity in case of endoprosthesis component aseptic instability]. Proceedings of the 18th Congress of Orthopedic Surgeons of Ukraine (p. 99). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Gayko, G. V., Haluzynskyi, O. A., Kozak, R. A., Pidhaietskyi, V. M., & Burburska, S. V. (2018). Vykorystannia adytyvnykh tekhnolohii pry likuvanni khvorykh iz defektamy kulshovoi zapadyny [The use of additive technologies in the treatment of acetabulum defects]. Visnyk ortopedii, travmatolohii ta protezuvannia, (3), 4-10. [in Ukrainian].

Hertsen, H. I., Shtonda, D. V., Bilonozhkin, H. H., Movchan, O. S., Protsyk, A. I., & Ostapchuk, R. M. (2019). Poperedzhennia liuksatsii femoralnoho komponentu endoproteza kulshovoho suhloba pry skladnomu ta reviziinomu yoho endoprotezuvanni [Prevention of hip prosthesis femoral component luxations in cases of its complex and revision replacement]. Proceedings of the 18th Congress of Orthopedic Surgeons of Ukraine (pp. 103-104). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Zazirnyi, I. M. (2019). Natsionalni rehistry endoprotezuvannia kulshovoho suhloba - suchasni tendentsii [National registries of hip joint replacement - current trends]. Proceedings of the 18th Congress of Orthopedic Surgeons of Ukraine (pp. 94-95). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Kavalersky, G. M., Sereda, A. P., Murylev, V. Yu., Rukin, Ya. A., Gavrilov, A. V., Arkhipov, I. V., Yatchenko, A. M., & Bychkov, I. Yu. (2015). 2D-planirovanie endoprotezirovaniya tazobedrennogo sustava [2D planning for hip arthroplasty]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, (4), 95-102. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2015-0-4-95-102 [in Russian].

Kovalenko, A. N., Shubnyakov, I. I., Tikhilov, R. M., & Cherny, A. Zh. (2015). Obespechivayut li novye i bolee dorogie implantaty luchshii rezul'tat endoprotezirovaniya tazobedrennogo sustava? [Do new and more expensive implants provide better outcomes in total hip arthroplasty?]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, (1), 5-20. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2015-0-1-30-36 [in Russian].

Loskutov, A. E., Loskutov, O. A., & Syniehubov, D. A. (2018). Dvustoronnee endoprotezirovanie tazobedrennykh sustavov pri displasticheskom koksartroze u patsientov s osteopeniei i osteoporozom [Bilateral hip joint arthroplasty in dysplastic hip arthritis in patients with osteopenia and osteoporosis]. Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie, (4), 58-63. https://doi.org/10.15674/0030-59872018458-63 [in Russian].

Loskutov, O. A. (2018). Vybor pozitsii atsetabulyarnogo komponenta pri endoprotezirovanii bol'nykh s displasticheskim koksartrozom [The choice of the position of the acetabular component in endoprosthetics among patients with dysp lastic coxarthrosis]. Visnyk ortopedii, travmatolohii ta protezuvannia, (3), 27-31. [in Russian].

Tikhilov, R. M., Bozhkova, S. A., & Shubnyakov, I. I. (Eds.). (2019). Materialy Vtoroi mezhdunarodnoi soglasitel'noi konferentsii po skeletno-myshechnoi infektsi [Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection]. RNIITO im. R. R. Vredena. [in Russian].

Murylyov, V. Yu., Elizarov, P. M., Rukin, Ya. A., Rubin, G. G., & Kukovenko, G. A. (2017). Endoprotezirovanie tazobedrennogo sustava kak vozmozhnost' uluchsheniya kachestva zhizni patsientov starcheskogo vozrasta s lozhnym sustavom sheiki bedrennoi kosti [Hip arthroplasty as a chance to improve quality of life in eldery group of patients]. Uspekhi gerontologii, 30(5), 725-732. [in Russian].

Poluliakh, M. V., Herasymenko, S. I., Babko, A. M., Herasymenko, A. S., & Poluliakh, D. M. (2019). Reviziine protezuvannia atsetabuliarnoho komponenta proteza kulshovoho suhloba [Revision replacement of the acetabular component of hip joint prosthesis]. Proceedings of the 18th Congress of Orthopedic Surgeons of Ukraine (p. 105). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Rukin, Ya., Murylev, V., Lychagin, A., Elizarov, P., Grichyuk, A., & Yavlieva, R. (2017). Revizionnoe endoprotezirovanie tazobedrennogo sustava u patsientov s dissotsiatsiei kostei taza [Revision hip arthroplasty in patients with pelvic dissociation]. Vrach, (12), 66-70. [in Russian].

Tikhilov, R. M., Shubnyakov, I. I., Denisov, A. O., Pliev, D. G., Shubnyakov, M. I., Vahramyan, A. G., & Avdeev, A. I. (2019). Imeetsya li klinicheskii smysl v razdelenii vrozhdennogo vyvikha bedra u vzroslykh na tipy C1 i C2 po Hartofilakidis? [Is the Any Clinical Importance for Separation Congenitally Dislocated Hip in Adults into Types C1 and C2 by Hartofilakidis?]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, 25(3), 9-24. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2019-25-3-9-24 [in Russian].

Tikhilov, R. M., Shubnyakov, M. I., Boyarov, A. A., Denisov, A. O., & Shubnyakov, I. I. (2018). Vliyanie razlichnykh faktorov na tempy iznosa polietilenovogo vkladysha v endoprotezakh tazobedrennogo sustava [Impact of Various Factors on the Polyethylene Wear Rate in Total Hip Arthroplasty]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, 24(1), 18-28. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2018-24-1-18-28 [in Russian].

Shubnyakov, I. I., Tikhilov, R. M., Nikolaev, N. S., Grigoricheva, L. G., Ovsyankin, A. V., Cherny, A. Zh., Drozdova, P. V., Denisov, A. O., Veber, Е. V., & Kuz’mina, I. V. (2017). Epidemiologiya pervichnogo endoprotezirovaniya tazobedrennogo sustava na osnovanii dannykh registra artroplastiki RNIITO im. R. R. Vredena [Epidemiology of Primary Hip Arthroplasty: Report from Register of Vreden Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, 23(2), 81-101. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2017-23-2-81-101 [in Russian].

Shubnyakov, I. I., Tikhilov, R. M., Denisov, A. O., Akhmedilov, M. A., Cherny, A. Zh., Totoev, Z. A., Javadov, A. A., Karpukhin, A. S., & Muravyeva, Yu. V. (2019). Chto izmenilos' v strukture revizionnogo endoprotezirovaniya tazobedrennogo sustava v poslednie gody? [What Has Changed in the Structure of Revision Hip Arthroplasty?]. Travmatologiya i ortopediya Rossii, 25(4), 9-27. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2019-25-4-9-27 [in Russian].

Afzal, I., Radha, S., Smoljanović, T., Stafford, G. H., Twyman, R., & Field, R. E. (2019). Validation of revision data for total hip and knee replacements undertaken at a high volume orthopaedic centre against data held on the National Joint Registry. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 14(1), Article 318. https://doi.org/10.1186/s13018-019-1304-9

Arden, N., Altman, D., Beard, D., Carr, A., Clarke, N., Collins, G., Cooper, C., Culliford, D., Delmestri, A., Garden, S., Griffin, T., Javaid, K., Judge, A., Latham, J., Mullee, M., Murray, D., Ogundimu, E., Pinedo-Villanueva, R., Price, A., … Raftery, J. (2017). Lower limb arthroplasty: can we produce a tool to predict outcome and failure, and is it cost-effective? An epidemiological study. Programme Grants for Applied Research, 5(12). https://doi.org/10.3310/pgfar05120

Dale, H., Børsheim, S., Kristensen, T. B., Fenstad, A. M., Gjertsen, J. E., Hallan, G., Lie, S. A., & Furnes, O. (2020). Fixation, sex, and age: highest risk of revision for uncemented stems in elderly women - data from 66,995 primary total hip arthroplasties in the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthopaedica, 91(1), 33-41. https://doi.org/10.1080/17453674.2019.1682851

Delanois, R. E., Gwam, C. U., Piuzzi, N. S., Chughtai, M., Malkani, A. L., Bonutti, P. M., & Mont, M. A. (2018). Hip and Knee Arthroplasty Orthopedic Literature in Medical Journals-Is It Negatively Biased? The Journal of Arthroplasty, 33(2), 615-619. https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.09.017

Gwam, C. U., Mistry, J. B., Mohamed, N. S., Thomas, M., Bigart, K. C., Mont, M. A., & Delanois, R. E. (2017). Current Epidemiology of Revision Total Hip Arthroplasty in the United States: National Inpatient Sample 2009 to 2013. The Journal of Arthroplasty, 32(7), 2088-2092. https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.02.046

Kovochich, M., Finley, B. L., Novick, R., Monnot, A. D., Donovan, E., Unice, K. M., Fung, E. S., Fung, D., & Paustenbach, D. J. (2018). Understanding outcomes and toxicological aspects of second generation metal-on-metal hip implants: a state-of-the-art review. Critical Reviews in Toxicology, 48(10), 839-887. https://doi.org/10.1080/10408444.2018.1563048

Mäkelä, K. T., Furnes, O., Hallan, G., Fenstad, A. M., Rolfson, O., Kärrholm, J., Rogmark, C., Pedersen, A. B., Robertsson, O., W-Dahl, A., Eskelinen, A., Schrøder, H. M., Äärimaa, V., Rasmussen, J. V., Salomonsson, B., Hole, R., & Overgaard, S. (2019). The benefits of collaboration: the Nordic Arthroplasty Register Association. EFORT Open Reviews, 4(6), 391-400. https://doi.org/10.1302/2058-5241.4.180058

Pabinger, C., Lothaller, H., Portner, N., & Geissler, A. (2018). Projections of hip arthroplasty in OECD countries up to 2050. Hip International, 28(5), 498-506. https://doi.org/10.1177/1120700018757940

Peters, R. M., van Steenbergen, L. N., Stewart, R. E., Stevens, M., Rijk, P. C., Bulstra, S. K., & Zijlstra, W. P. (2020). Patient Characteristics Influence Revision Rate of Total Hip Arthroplasty: American Society of Anesthesiologists Score and Body Mass Index Were the Strongest Predictors for Short-Term Revision After Primary Total Hip Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty, 35(1), 188-192.E2. https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.08.024

Podmore, B., Hutchings, A., van der Meulen, J., Aggarwal, A., & Konan, S. (2018). Impact of comorbid conditions on outcomes of hip and knee replacement surgery: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 8(7), Article e021784. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021784

Postler, A. E., Beyer, F., Wegner, T., Lützner, J., Hartmann, A., Ojodu, I., & Günther, K. P. (2017). Patient-reported outcomes after revision surgery compared to primary total hip arthroplasty. Hip International, 27(2), 180-186. https://doi.org/10.5301/hipint.5000436

Renard, G., Laffosse, J. M., Tibbo, M., Lucena, T., Cavaignac, E., Rouvillain, J. L., Chiron, P., Severyns, M., & Reina, N. (2020). Periprosthetic joint infection in aseptic total hip arthroplasty revision. International Orthopaedics, 44(4), 735-741. https://doi.org/10.1007/s00264-019-04366-2

Varnum, C. (2017). Outcomes of different bearings in total hip arthroplasty - implant survival, revision causes, and patient-reported outcome. Danish Medical Journal, 64(3), Article B5350.

Wilson, I., Bohm, E., Lübbeke, A., Lyman, S., Overgaard, S., Rolfson, O., W-Dahl, A., Wilkinson, M., & Dunbar, M. (2019). Orthopaedic registries with patient-reported outcome measures. EFORT Open Reviews, 4(6), 357-367. https://doi.org/10.1302/2058-5241.4.180080

Zeng, W. N., Liu, J. L., Jia, X. L., Zhou, Q., Yang, L., & Zhang, Y. (2019). Midterm Results of Total Hip Arthroplasty in Patients With High Hip Dislocation After Suppurative Hip Arthritis. The Journal of Arthroplasty, 34(1), 102-107. https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.09.081

Опубликован

2021-04-07

Выпуск

Раздел

Оригинальные исследования