The results of endoscopic and surgical methods of hemostasis in persons of elderly and senile age with acute gastrointestinal bleeding caused by an ulcer

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.4.245872

Keywords:

gastric ulcer, duodenal ulcer, endoscopic hemostasis, diathermocoaculation, surgical hemostasis

Abstract

The aim of the study. To define the number of acute gastrointestinal bleeding cases due to ulcer and to analyze the results of endoscopic and surgical methods of hemostasis in elderly and senile patients.

Materials and methods. In total, 463 patients with acute gastrointestinal bleeding (AGIB) due to ulcer were treated between 2019 and 2020. There were 323 persons over 60 years of age (69.8 %). A risk for bleeding was identify according to the Forrest Classification (2006). Local hemostasis was performed in 68 (21.1 %) patients over 60 years of age.

Results. Group A (n = 32; 47.1 %) was represented by patients who underwent endoscopic hemostasis by diathermocoagulation, and local hemostasis was achieved. The indication was the bleeding activity: FIa in 4 (12.5 %) patients, FIb – in 14 (43.8 %), FIIa – in 1 (3.1 %), FIIb – in 6 (18.8 %) and FIIc – in 7 (21.9 %). Successful hemostasis was achieved in 24 (75 %) patients, and they were discharged. Recurrent massive AGIB was observed in 8 (25 %) patients for 2–6 days. We have identified the causes of recurrent bleeding: giant ulcers on the posterior wall of the duodenal bulb, lesser curvature and gastric cardia, active bleeding at the time of hemostasis, prehospital anticoagulants, decompensated concomitant pathology. Emergency laparotomy with variants of surgical hemostasis was performed in 6 (75 %) patients. After the operation, 5 (83.3 %) patients died (hemorrhagic shock – 2, multiple organ failure – 2, pulmonary embolism – 1). Repeated endoscopic hemostasis was performed for 2 (25 %) patients with a fatal outcome in both cases. Group B (n = 36; 52.9 %) was represented by patients with F1a stigma who failed to perform endoscopic hemostasis and underwent surgical hemostasis. 16 (44.4 %) patients died (hemorrhagic shock – 8, multiple organ failure – 5, polymorbid state – 2, pulmonary embolism – 1).

Conclusions. Among patients with AGIB due to ulcer, persons over 60 years old accounted for 69.8 %, among whom local hemostasis was performed in 21.1 % with the prevalence of surgical hemostasis over endoscopic one, 52.9 % and 47.1 %, respectively. Surgical hemostasis options were traumatic, more reliable, but resulted in a high mortality rate – 44.4 %. Endoscopic hemostasis was low-traumatic, successful in 75 % of patients, non-effective in the form of massive rebleeding episodes – in 25 %, followed by surgical hemostasis, that led to the high mortality rate – 83.3 %.

Author Biographies

S. M. Zavhorodnii, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department of General Surgery and Postgraduate Surgical Education

O. V. Kapshytar, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

MD, PhD, DSc, Professor of the Department of General Surgery and Postgraduate Surgical Education

O. I. Kotenko, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

MD, Postgraduate Student of the Department of General Surgery and Postgraduate Surgical Education

O. O. Kapshytar, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

MD, PhD, Associate Professor of the Department of General Surgery and Postgraduate Surgical Education

M. B. Danyliuk, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

MD, PhD, Associate Professor of the Department of General Surgery and Postgraduate Surgical Education

References

Tutchenko, M. I., Slonetsky, B. I., & Roshchin, G. G. (2016). Diahnostyka ta likuvannia nevarykoznykh krovotech z verkhnikh viddiliv travnoho kanalu [Diagnosis and treatment of non-varicose upper gastrointestinal bleeding]. Khirurhiia Ukrainy, (4), 117-120. [in Ukrainian].

Boyko, V. V., Krivorotko, I. V., & Groma, V. G. (2016). Rezul'taty i problemnye voprosy lecheniya ostrykh yazvennykh zheludochno-kishechnykh krovotechenii za poslednie 15 let [Results and problematic issues of the treatment of acute ulcerative gastrointestinal bleeding in the last 15 years]. Kharkivska khirurhichna shkola, 77(2), 141-145. [in Ukrainian].

Bubnyak, M. R. (2019). Endovaskuliarna diahnostyka, likuvannia i profilaktyka hostrykh hastroduodenalnykh krovotech [Myroslav Bubnyak. Endovascular diagnostic, treatment and prevention of acute gastrointestinal bleedings]. Extended abstract of candidate`s thesis. Lvіv: Danylo Halytsky National Medical University. [in Ukrainian].

Derzhavnyi zaklad "Tsentr medychnoi statystyky mіnіsterstva okhorony zdorovia Ukrainy" [Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine]. (n.d.). www.medstat.gov.ua

Bula, N., Shavarov, Y., Savytskyi, Y., & Savytska, M. (2019). Dosvid maloinvazyvnykh – endoskopichnykh metodiv zupynky krovotechi u verkhnikh viddilakh travnoi systemy [The experience of minimally invasive – endoscopic methods used to stop bleeding in upper sections of the digestive system]. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 55(1), 98-110. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.25040/ntsh2019.01.15

Dutka, І. І., & Grynchuk, F. V. (2017). Analiz faktoriv ryzyku rozvytku retsydyvu hastroduodenalnoi krovotechi vyrazkovoho henezu [The analysis of the gastroduodenal ulcerous bleeding relapse emergence risk factors]. Vіsnyk Vіnnytskoho natszіonalnoho medychnoho unіversytetu, 21(1, Part1), 31-34. [in Ukrainian].

Fomin, P. D., Oparin, S. O., Dyadyk, O. O., Feleshtinsky, J. P., Sorokin, B. V., & Lutsenko, D. V. (2019). Eksperymentalno klinichne obgruntuvannia likuvannia shlunkovokyshkovykh krovotech z vykorystanniam endoskopichnoi vysokochastotnoi zvariuvalnoi bipoliarnoi elektrokoahuliatsii [Experimental and clinical rationale for the gastrointestinal bleeding treatment with endoscopic high frequency welding bipolar electrocoagulation]. Khіrurhіia Ukrainy, (1), 44-49. [in Ukrainian].

Feleshtynskyi, Y. P., Oparin, S. O., Sorokin, B. V., Boiarska, M. G., & Lutsenko, D. V. (2020). Endoskopichnyi hemostaz pry vyrazkovoi hastroduodenalnii krovotechi z vykorystanniam vysokochastotnoho biolohichnoho zvariuvalnoho elektrolihuvannia [Endoscopic hemostasis in the ulcer gastro-duodenal hemorrhage, using high-frequency biological welding electro-ligature]. Klinichna khirurhiia, 87(9-10), 14-17. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.9-10.14

Petrushenko, V. V., Sobko, V. S., Hrebeniuk, D. I., Radoha, Ya. V., & Khytruk, S. V. (2017). Efektyvnist endoskopichnoho hemostazu u patsiientiv iz vysokym ryzykom retsydyvu hastroduodenalnykh krovotech vyrazkovoho genezu [The effectiveness of endoscopic hemostasis in patients with a high risk of recurrence of gastroduodenal bleeding of ulcerative origin]. Klіnіchna anatomіia ta operatyvna khіrurhіia, 16(4), 82-85. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.102

Bereznytskyi, Ya. S., Sulyma, V. Р., & Yaroshenko, K. O. (2016). Vybir metodu endoskopichnoho hemostazu pry hostrykh shlunkovo-kyshkovykh krovotechakh [Selection of the method of endoscopic hemostasis in acute gastrointestinal bleeding]. Shpytalna khirurhiia, (2), 108-111. [in Ukrainian].

Korol, Ya. A. (2018). Hostrі vyrazkovі hastroduodenalnі krovotechі: osoblyvostі lіkuvalnoi stratehii na suchasnomu etapі [Acute gastroduodenal bleeding ulcer: features of modern treatment straegy]. Art of medicine, (4), 106-108. [in Ukrainian].

Matviychuk, B. O., Bubnyak, M. R., Korol, J. A., & Tumak, I. M. (2018). Algorytm zastosuvannia endovaskulyarnykh metodyk u dіahnostytsі, lіkuvannі і profіlaktytsі nevarykoznykh hastroduodenalnykh krovotech [Use algorithm of endovascular interve n-tions in diagnosis, treatment and preve n-tion of nonvariceal gastrointes tinal bleedings]. Art of medicine, (4), 118-120. [in Ukrainian].

Petrushenko, V., Biloshchytskiy, V., Koval, V., Radyoga, Y., Grebenyuk, D., & Sobko, V. (2017). Otszіnka efektyvnostі endoskopіchnoho hemostazu u patsіientіv іz hemorahіchnym shokom na tlі vyrazkovykh hastroduodenalnykh krovotech [Evaluation of endoscopic hemostasis efficiency in patients with hemorrhagic shock because of ulcer gastro-duodenal bleeding]. Vіsnik Vіnnytskoho natsіonalnoho medychnoho unіversytetu, 21(1, Part1), 152-155. [in Ukrainian].

Lavro, Z. Y., Lebed, H. B., Yastremska, O. O., Maksymyuk, H. V., Demianchuk, N. R., & Porokhnavets, L. Ye. (2019). Otszіnka stanu systemy hemostazu u patsіientіv іz shlunkovo-kyshkovoiu krovotecheiu [Evaluation of the state of hemostasis in patients with gastrointestinal bleeding]. Vіsnyk problem bіolohіi і medytsyny, (3), 138-143. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-3-152-138-143

Syniachenko, O. V., Gmoshinskiy, N. V., Ermolaeva, M. V., & Pylypenko, V. V. (2018). Rol komorbіdnoi patolohіi pry vyrazkovykh hastroduodenalnykh krovotechax [The role of comorbid pathology in ulcer gastroduodenal bleedings]. Bukovynskyi medychnyi vіsnyk, 22(4), 107-112. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.4.88.2018.94

Trofimov, M. V. (2016). Eksperymentalno-klinichne obgruntuvannia vyboru metodu likuvannia khvorykh z vyrazkovymy krovotechamy z verkhnikh viddiliv shlunkovo-kyshkovoho traktu [Experimental-clinical grounds for the treatment method chоice of patients with ulcerous hemorrhage from upper parts of the digestive tract (Doctoral dissertation)]. National Institute of Surgery and Transplantology named after O. O. Shalimov NAMS of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

Published

2022-08-01

How to Cite

1.
Zavhorodnii SM, Kapshytar OV, Kotenko OI, Kapshytar OO, Danyliuk MB. The results of endoscopic and surgical methods of hemostasis in persons of elderly and senile age with acute gastrointestinal bleeding caused by an ulcer. Zaporozhye Med J [Internet]. 2022Aug.1 [cited 2023Dec.5];24(4):402-7. Available from: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/245872

Issue

Section

Original research