Доклінічне оцінювання гелевої композиції на основі флавоноїдного комплексу для лікування захворювань пародонта в ортодонтичних пацієнтів

Автор(и)

  • О. В. Годований Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3821-3365
  • Н. Л. Чухрай Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9585-2326
  • О. І. Мрочко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9545-7297
  • О. І. Мартовлос Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4833-8935

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.4.274894

Ключові слова:

експеримент, лабораторні тварини, пародонтальна гелева композиція, флавоноїди, токсикологічні дослідження, сенсибілізація, перекисне окиснення ліпідів, ортодонтичні пацієнти

Анотація

Мета роботи – доклінічне оцінювання гострої токсичності, шкірно-резорбтивної, іритативної та подразнювальної дії, кумулятивної та каталазної активності, а також сенсибілізувальних властивостей гелевої композиції місцевого застосування «Бензидафлазівердин» (ГКБ) для лікування захворювань пародонта в ортодонтичних пацієнтів.

Матеріали та методи. В експеримент залучено 119 тварин, яких поділили на 7 основних і 2 контрольні групи. ГКБ вводили внутрішньошлунково у дозах 300–600 мг/кг та внутрішньошкірно 200 мкг у зовнішню поверхню вуха. Робили аплікації нативного розчину ГКБ на шкіру та слизові оболонки, перорально вводили за методом «субхронічної токсичності» та наносили на поверхню хоріоалантоїсної оболонки (ХАО) курячих ембріонів.

Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за рівнем дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду, антиоксидантну систему – за активністю каталази. Використовували реакцію специфічної агломерації лейкоцитів (РСАЛ), реакцію специфічного лізису лейкоцитів і показники пошкодження нейтрофілів.

Результати. Середня летальна доза ЛД50 для щурів і мишей обох статей перевищувала 5000 мг/кг. Іритативну дію ГКБ на слизові оболонки спостерігали на другу добу як гіперемію. Симптоми подразнення зникали через 3–4 доби без медикаментозного втручання. Аналіз судин ХАО після впливу ГКБ у двох спостереженнях на 120 секунді показав початок крововиливу. В одному спостереженні ГКБ викликала дрібні крововиливи на 300 секунді експерименту.

Встановлено, що коефіцієнт подразнювальної дії ГКБ становив 5 (середній бал Ме (Q1; Q3) дорівнював 5 (4; 5)). Коефіцієнт кумуляції перевищував (Ккум >8,2). Спостерігали недостовірне збільшення медіанних або середніх значень активності ферменту каталази, дієнових кон’югатів і кількості кінцевого продукту ПОЛ малонового діальдегіду порівняно з тваринами контрольної групи. Тест РСАЛ показав виникнення алергічної реакції сповільненого типу під впливом ГКБ у розведенні 1:10. Розведення у 100 разів не викликало достовірних змін показника в основній групі порівняно з контролем.

Висновки. ГКБ належить до 4 класу токсичності – майже нетоксичні речовини, не характеризується статевою та видовою чутливістю, має слабку кумулятивну активність, мінімальний вплив на систему ПОЛ. ГКБ можна рекомендувати для використання у клінічній пародонтології для медикаментозного супроводу ортодонтичних пацієнтів.

Біографії авторів

О. В. Годований, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

асистент, PhD-аспірант каф. ортодонтії

Н. Л. Чухрай, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. ортодонтії

О. І. Мрочко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти

О. І. Мартовлос, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

д-р мед. наук, доцент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти

Посилання

Pini Prato, G. P., & Chambrone, L. (2020). Orthodontic treatment in periodontal patients: The use of periodontal gold standards to overcome the "grey zone". Journal of periodontology, 91(4), 437-441. https://doi.org/10.1002/JPER.19-0306

Reynolds, I., & Duane, B. (2018). Periodontal disease has an impact on patients' quality of life. Evidence-based dentistry, 19(1), 14-15. https://doi.org/10.1038/sj.ebd.6401287

Danko, E. M., Panto, V. V. & Nesterenko, M. L. (2022). Otsinka faktoriv ryzyku u patsiientiv iz zakhvoriuvanniamy tkanyn parodonta [Evaluation of risk factors in patients with periodontal tissue diseases]. Visnyk problem biolohii i medytsyny - Bulletin of problems biology and medicine, (2Suppl), 81-82. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.29254/2077-4214-2022-2-164/addition-81-82

Li, Y., Zhan, Q., Bao, M., Yi, J., & Li, Y. (2021). Biomechanical and biological responses of periodontium in orthodontic tooth movement: up-date in a new decade. International journal of oral science, 13(1), 20. https://doi.org/10.1038/s41368-021-00125-5.

Sczepanik, F. S. C., Grossi, M. L., Casati, M., Goldberg, M., Glogauer, M., Fine, N., & Tenenbaum, H. C. (2020). Periodontitis is an inflammatory disease of oxidative stress: We should treat it that way. Periodontology 2000, 84(1), 45-68. https://doi.org/10.1111/prd.12342

López-Mateos, C. M., López-Mateos, M. L. M., Aguilar-Salvatierra, A., Gómez-Moreno, G., Carreño, J. C., Khaldy, H., & Menéndez-Núñez, M. (2022). Salivary Markers of Oxidative Stress in Patients Undergoing Orthodontic Treatment with Clear Aligners versus Self-Ligating Brackets: A Non-Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical Medicine, 11(12). https://doi.org/10.3390/jcm11123531

Zeng, Y., Song, J., Zhang, M., Wang, H., Zhang, Y., & Suo, H. (2020). Comparison of In Vitro and In Vivo Antioxidant Activities of Six Flavonoids with Similar Structures. Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(8), 732. https://doi.org/10.3390/antiox9080732

Abou Baker, D. H. (2022). An ethnopharmacological review on the therapeutical properties of flavonoids and their mechanisms of actions: A comprehensive review based on up to date knowledge. Toxicology reports, 9, 445-469. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2022.03.011

Hodovanyi, O. V., Hodovana, O. I., Shandra, M. S., Kliuchivska, O. Yu., & Stoika, R. S. (2022). Zasib u formi helevoi kompozytsii "Benzydaflaziverdyn" z prolonhovanoiu diieiu dlia likuvannia zakhvoriuvan tkanyn parodonta (Patent Ukrainy na vynakhid No. 125272) [Remedy in the form of a gel composition "Benzidaflaziverdine" with a prolonged action for the treatment of periodontal tissue diseases. Ukraine Patent UA No. 125272)]. https://sis.ukrpatent.org/en/search/detail/1677320/

Ministry of Health of Ukraine. (1999, July 1). Derzhavni sanitarni pravyla i normy bezpeky produktsii parfumerno-kosmetychnoi promyslovosti [State sanitary rules and product safety standards of the perfumery and cosmetics industry (No. 27)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027588-99#Text

Zadorozhna, H. O., & Khomenko, O. M. (2019). Metodychnyi posibnyk dlia vykonannia eksperymentalnykh robit iz vykorystanniam shchuriv [Methodical guide for conducting experimental works with the use of rats]. Dnipro. [in Ukrainian]. https://www.biochemistry-dnu.dp.ua/wp-content/downloads/metodichki/eksper-rob-z-vykor-schuriv.pdf

Directive 2010/63. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/63/2019-06-26

Maksymenko, Yu., & Vyskushenko, D. (2022). Bioetyka ta biobezpeka [Bioethics and biosafety]. Zhytomyr. [in Ukrainian].

Gutiérrez-Sánchez, M., Romero-Castro, A., Correa-Basurto, J., Rosales-Hernández, M. C., Padilla-Martínez, I. I., & Mendieta-Wejebe, J. E. (2021). Preclinical Pharmacokinetics and Acute Toxicity in Rats of 5-{[(2E)-3-Bromo-3-carboxyprop-2-enoyl]amino}-2-hydroxybenzoic Acid: A Novel 5-Aminosalicylic Acid Derivative with Potent Anti-Inflammatory Activity. Molecules (Basel, Switzerland), 26(22), 6801. https://doi.org/10.3390/molecules26226801

Pinheiro, A. C., Ombredane, A. S., Pinheiro, W. O., Andrade, L. R., Silva, V. R. P., Felice, G. J., Alves, D. S., Albernaz, A. F., Silveira, A. P., Lima, M. C. F., Veiga-Junior, V. F., Gomes, T. F. S., Damasceno, E. A. M., Veiga-Souza, F. H., Souza, P. E. N., Báo, S. N., Duarte, E. C. B., Carneiro, M. L. B., Azevedo, R. B., Funez, M. I., … Joanitti, G. A. (2022). Evaluation of Biocompatibility, Anti-Inflammatory, and Antinociceptive Activities of Pequi Oil-Based Nanoemulsions in In Vitro and In Vivo Models. Nanomaterials (Basel, Switzerland), 12(23), 4260. https://doi.org/10.3390/nano12234260

Fraguas-Sánchez, A. I., Martín-Sabroso, C., & Torres-Suárez, A. I. (2022). The Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Model: A Research Approach for Ex Vivo and In Vivo Experiments. Current medicinal chemistry, 29(10), 1702-1717. https://doi.org/10.2174/0929867328666210625105438

Lim, M. K., Kim, J. Y., Jeong, J., Han, E. H., Lee, S. H., Lee, S., Kim, S. D., & Lee, J. (2021). Evaluation of Subchronic Toxicity and Genotoxicity of Ethanolic Extract of Aster glehni Leaves and Stems. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2021, 1018101. https://doi.org/10.1155/2021/1018101

Murugan, S., Solanki, H., Purusothaman, D., Bethapudi, B., Ravalji, M., & Mundkinajeddu, D. (2021). Safety Evaluation of Standardized Extract of Curcuma longa (NR-INF-02): A 90-Day Subchronic Oral Toxicity Study in Rats. BioMed research international, 2021, 6671853. https://doi.org/10.1155/2021/6671853

Sirman, Y. V., Savytskyi, I. V., & Preis, N. I. (2020). Dynamika rivniu malonovoho dialdehidu pry eksperymentalnii diabetychnii retynopatii ta sposobakh yii korektsii [Dynamics of the malondialdehyde levels in experimental diabetic retinopathy and methods of itscorrection]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 20(4), 95-100. [in Ukrainian].

Tang, Q., Su, Y. W., & Xian, C. J. (2019). Determining Oxidative Damage by Lipid Peroxidation Assay in Rat Serum. Bio-protocol, 9(12), e3263. https://doi.org/10.21769/BioProtoc.3263

Chukwuebuka, N. B., Elias, D. T. M., Ijego, A. E., Peggy, O. E., Ejime, A. C., Omeru, O., Yabrade T., Eke Chidinma N., & Ikemefune, E. E. (2021). Changes in Antioxidant Enzymes Activities and Lipid Peroxidase Level in Tissues of Stress-induced Rats. Biomedical and Pharmacology Journal, 14(2), 583-596. https://doi.org/10.13005/bpj/2161

Barbaud, A., Weinborn, M., Garvey, L. H., Testi, S., Kvedariene, V., Bavbek, S., Mosbech, H., Gomes, E., Aberer, W., Elberink, H. N. G. O., Torres, M. J., Ponvert, C., Ayav, C., Gooi, J., & Brockow, K. (2020). Intradermal Tests With Drugs: An Approach to Standardization. Frontiers in medicine, 7, 156. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00156

Laposata, M. (Eds.). (2018). Laposata's Laboratory Medicine Diagnosis of Disease in Clinical Laboratory. New York: McGraw Hill/Medical.

Welsby, P. D., & Weatherall, M. (2022). Statistics: an introduction to basic principles. Postgraduate medical journal, 98(1164), 793-798. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139446

Passali, D., Barat, V., Cadevall, O., Freire, H. M., Grattagliano, I., Gutu, I., Mösges, R., & Pavlysh, A. (2022). International Delphi-based consensus on the appropriate use and effect of Benzydamine hydrochloride in the treatment of sore throat. BMC primary care, 23(1), 296. https://doi.org/10.1186/s12875-022-01901-w

Beketova, G., Kuznetsova, L., Grynevych, O., Broun, T., Momotiuk, L., Motuzka, O., & Yashchenko, L. (2021). Analysis of the clinical trial results of the flavonoid effects on some cellular immunity indicators in children and adults. Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 49(289), 44-53.

Matyash, V., Grynevych, O., & Broun, T. (2019). PROTEFLAZID®: clinical studies as evidence base of its antiviral activity. Polski merkuriusz lekarski, 46(271), 30-31.

Marincak Vrankova, Z., Rousi, M., Cvanova, M., Gachova, D., Ruzicka, F., Hola, V., Lochman J., Izakovicova Holla L., Brysova A., & Borilova Linhartova, P. (2022). Effect of fixed orthodontic appliances on gingival status and oral microbiota: a pilot study. BMC Oral Health, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12903-022-02511-9

Primožič, J., Poljšak, B., Jamnik, P., Kovač, V., Čanadi Jurešić, G., & Spalj, S. (2021). Risk Assessment of Oxidative Stress Induced by Metal Ions Released from Fixed Orthodontic Appliances during Treatment and Indications for Supportive Antioxidant Therapy: A Narrative Review. Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9), 1359. https://doi.org/10.3390/antiox10091359

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження