[1]
Panasenko, O.I., Donchenko, N.V. and Hotsulya, A.S. 2013. UV spectrophotometry of the Metronidazole. Zaporozhye Đ¼edical journal. 5 (Nov. 2013). DOI:https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19031.