[1]
Zavhorodnii, S.M., Danyliuk, M.B., Kubrak, M.A. and Shchurov, M.F. 2020. Gastric schwannoma (a case report). Zaporozhye Medical Journal. 22, 6 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.6.218476.