[1]
Vyrva, O.Y., Holovina, Y.O., Malyk, R.V., Danishchuk, Z.M., Ashukina, N.O. and Vorontsov, P.M. 2021. Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts. Zaporozhye Medical Journal. 23, 1 (Apr. 2021), 159–164. DOI:https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224965.