[1]
Korkushko, O.V. , Antoniuk-Shcheglova, .I.A., Naskalova, S.S. , Bondarenko, O.V. , Hryb, .O.M. , Shatylo, V.B. and Koshel, N.M. 2021. Endotheliumprotectiv and antihypoxic properties of quercetin in elderly patients with metabolic syndrome. Zaporozhye мedical journal. 23, 2 (Apr. 2021), 195–201. DOI:https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228707.