[1]
Fedosiuk, K.V., Pakharenko, L.V., Chaika, K.V., Zhurakivskyi, .V.M., Lasytchuk, O.M. and Kusa, O.M. 2023. The causes of abnormal uterine bleeding in women with chronic psychogenic stress. Zaporozhye Medical Journal. 25, 1 (Mar. 2023), 30–34.