(1)
Lezhenko, G. O.; Pashkova О. Y.; Shvets, V. N.; Kraynya, H. V. The Mathematical Pathogenetic Factors Analysis of Acute Inflammatory Diseases Development of Bronchopulmonary System Among Infants. Zaporozhye medical journal 2017.