(1)
Lyzohub, V. H.; Kramarova, V. N.; Melnychuk, I. O. Role of Intestinal Microbiota Changes in Cardiovascular Diseases Pathogenesis. Zaporozhye medical journal 2019.