(1)
Panasenko, O. I.; Donchenko, N. V.; Hotsulya, A. S. UV Spectrophotometry of the Metronidazole. Zaporozhye medical journal 2013.