(1)
Zavhorodnii, S. M.; Danyliuk, M. B.; Kubrak, M. A.; Shchurov, M. F. Gastric Schwannoma (a Case Report). Zaporozhye Medical Journal 2020, 22.