(1)
Korkushko, O. V.; Pysaruk, A. V.; Chyzhova, V. P. Estimation of Human Metabolic Age Using Regression and Neural Network Analysis. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 60-64.