(1)
Lavrenchuk, O. V.; Bahdasarova, I. V.; Korol, L. V.; Myhal, L. Y. Biochemical Predictors of Chronic Kidney Disease in Children Recovering from Acute Kidney Injury. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 65-71.