(1)
Vyrva, O. Y. .; Skoryk, I. O. .; Tovazhnianska, V. D. . Modular Endoprosthetic Replacement for Proximal Tibia Tumor Patients. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 242-249.