(1)
Slonetskyi, B. I.; Tutchenko, M. I.; Verbytskyi, I. V.; Kotsiubenko, V. O. Biocompatibility of Implants in Planned and Urgent Hernia Surgery. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 152-158.