(1)
Vyrva, O. Y.; Holovina, Y. O.; Malyk, R. V.; Danishchuk, Z. M.; Ashukina, N. O.; Vorontsov, P. M. Surgical Treatment of Bone Tumors Using Segmental Bone Allografts. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 159-164.