(1)
Korkushko, O. V. .; Antoniuk-Shcheglova, . I. A.; Naskalova, S. S. .; Bondarenko, O. V. .; Hryb, . O. M. .; Shatylo, V. B. .; Koshel, N. M. . Endotheliumprotectiv and Antihypoxic Properties of Quercetin in Elderly Patients With Metabolic Syndrome. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 195-201.