(1)
Kovach, I. V. .; Khaletska, V. M.; Aleksieienko, N. V. . .; Shcherbyna, . I. M. . Importance of 3D CT Imaging of the Skull in Diagnosis of Maxillofacial Anomalies. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 250-258.