(1)
Vitomskyi, V. V.; Lazarieva, O. B. .; Doroshenko, E. Y. .; Vitomskа M. V. .; Kovalenko T. М. .; Hertsyk A. М. .; Gavreliuk, S. V. . The Impact of Mobilization Protocols on the Length of Postoperative Hospitalization Among Cardiac Surgery Patients. Zaporozhye medical journal 2021, 23, 259-265.