(1)
Fedosiuk, K. V.; Pakharenko, L. V.; Chaika, K. V.; Zhurakivskyi, . V. M.; Lasytchuk, O. M.; Kusa, O. M. The Causes of Abnormal Uterine Bleeding in Women With Chronic Psychogenic Stress. Zaporozhye Medical Journal 2023, 25, 30-34.