(1)
Pertseva, T. O.; Kireyeva, T. V.; Bielosludtseva, K. O.; Boltyanskiy, S. V.; Nazarenko, O. P. Severe Virus Associated Community Acquired Pneumonia: Predictors of Lethality. Zaporozhye medical journal 2016, 18.