(1)
Ohrimenko, G. I.; Golovko, N. G.; Grushka, V. A.; Detsyk, D. A.; Haidarzhi, Y. I.; Podluzhniy, A. A.; Terelya, Y. V. Laparoscopic Appendectomy in Surgical Treatment of Acute Appendicitis. Zaporozhye medical journal 2016, 18.