(1)
Vildanov, S. R.; Nykonenko, A. O.; Rusanov, I. V.; Nykonenko, O. S. Ureteric Stent in Renal Transplantation: To Be or Not to Be?. Zaporozhye medical journal 2016, 18.