Lyzohub, V. H., Kramarova, V. N., & Melnychuk, I. O. (2019). Role of intestinal microbiota changes in cardiovascular diseases pathogenesis. Zaporozhye Đ¼edical Journal, (5). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.5.179462