Panasenko, O. I., Donchenko, N. V., & Hotsulya, A. S. (2013). UV spectrophotometry of the Metronidazole. Zaporozhye Đ¼edical Journal, (5). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19031