Zavhorodnii, S. M., Danyliuk, M. B., Kubrak, M. A., & Shchurov, M. F. (2020). Gastric schwannoma (a case report). Zaporozhye Medical Journal, 22(6). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.6.218476