Korkushko, O. V., Pysaruk, A. V., & Chyzhova, V. P. (2021). Estimation of human metabolic age using regression and neural network analysis . Zaporozhye мedical Journal, 23(1), 60–64. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224883