Slonetskyi, B. I., Tutchenko, M. I., Verbytskyi, I. V., & Kotsiubenko, V. O. (2021). Biocompatibility of implants in planned and urgent hernia surgery. Zaporozhye мedical Journal, 23(1), 152–158. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224964