Vyrva, O. Y., Holovina, Y. O., Malyk, R. V., Danishchuk, Z. M., Ashukina, N. O., & Vorontsov, P. M. (2021). Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts. Zaporozhye Medical Journal, 23(1), 159–164. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224965