Vitomskyi, V. V., Lazarieva, O. B. ., Doroshenko, E. Y. ., Vitomskа M. V. ., Kovalenko T. М. ., Hertsyk A. М. ., & Gavreliuk, S. V. . (2021). The impact of mobilization protocols on the length of postoperative hospitalization among cardiac surgery patients. Zaporozhye Medical Journal, 23(2), 259–265. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228781