Avramenko, N. V., Kabachenko, O. V., Barkovskyi, D. Y., & Sierykh К. V. (2023). The role of metabolic syndrome in the development of polycystic ovary syndrome in adolescence. Zaporozhye Medical Journal, 25(3), 255–261. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.3.251479