Ohrimenko, G. I., Golovko, N. G., Grushka, V. A., Detsyk, D. A., Haidarzhi, Y. I., Podluzhniy, A. A., & Terelya, Y. V. (2016). Laparoscopic appendectomy in surgical treatment of acute appendicitis. Zaporozhye Đ¼edical Journal, 18(3). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2016.3.76987