VYRVA, O. Y.; HOLOVINA, Y. O.; MALYK, R. V.; DANISHCHUK, Z. M.; ASHUKINA, N. O.; VORONTSOV, P. M. Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts. Zaporozhye мedical journal, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 159–164, 2021. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.1.224965. Disponível em: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/224965. Acesso em: 23 feb. 2024.