Zavhorodnii, S. M., M. B. Danyliuk, M. A. Kubrak, and M. F. Shchurov. 2020. “Gastric Schwannoma (a Case Report)”. Zaporozhye Medical Journal 22 (6). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.6.218476.