Korkushko, O. V., A. V. Pysaruk, and V. P. Chyzhova. 2021. “Estimation of Human Metabolic Age Using Regression and Neural Network Analysis”. Zaporozhye мedical Journal 23 (1):60-64. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224883.