Slonetskyi, B. I., M. I. Tutchenko, I. V. Verbytskyi, and V. O. Kotsiubenko. 2021. “Biocompatibility of Implants in Planned and Urgent Hernia Surgery”. Zaporozhye мedical Journal 23 (1):152-58. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224964.