Vyrva, O. Ye., Ya. O. Holovina, R. V. Malyk, Z. M. Danishchuk, N. O. Ashukina, and P. M. Vorontsov. 2021. “Surgical Treatment of Bone Tumors Using Segmental Bone Allografts”. Zaporozhye мedical Journal 23 (1):159-64. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224965.