Korkushko, O. V., I. A. Antoniuk-Shcheglova, S. S. Naskalova, O. V. Bondarenko, O. M. Hryb, V. B. Shatylo, and N. M. Koshel. 2021. “Endotheliumprotectiv and Antihypoxic Properties of Quercetin in Elderly Patients With Metabolic Syndrome”. Zaporozhye мedical Journal 23 (2):195-201. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228707.