Avramenko, N. V., O. V. Kabachenko, D. Ye. Barkovskyi, and Sierykh К. V. 2023. “The Role of Metabolic Syndrome in the Development of Polycystic Ovary Syndrome in Adolescence”. Zaporozhye Medical Journal 25 (3):255-61. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.3.251479.