Ohrimenko, G. I., N. G. Golovko, V. A. Grushka, D. A. Detsyk, Ye. I. Haidarzhi, A. A. Podluzhniy, and Ya. V. Terelya. 2016. “Laparoscopic Appendectomy in Surgical Treatment of Acute Appendicitis”. Zaporozhye мedical Journal 18 (3). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2016.3.76987.