Zavhorodnii, S. M., Danyliuk, M. B., Kubrak, M. A. and Shchurov, M. F. (2020) “Gastric schwannoma (a case report)”, Zaporozhye Medical Journal, 22(6). doi: 10.14739/2310-1210.2020.6.218476.